skip to Main Content

Trgovinaprodavnicaproizvodi

 

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – podrška udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine.

Ovaj 70.000 konvertibilnih maraka vrijedan program uključuje podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja za realizaciju projekata u oblasti informisanja potrošača o osnovnim pravima i zaštiti, savjetovanju potrošača i rješavanju njihovih konkretnih problema.

Korisnici sredstava su udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, a bit će izabrani u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača.

Back To Top