skip to Main Content

Autocesta Bijaca

 

Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša – Donja Gračanica, poddionica Klopče – Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na Koridoru Vc. Izgradnja i nadzor nad izgradnjom ove poddionice, u ukupnoj dužini od 5,78 kilometara, bit će finansirani iz sredstava osiguranih zajmovima OFID-a i EBRD-a u iznosu od 36 miliona eura, u skladu sa inicijativom i zahtjevom JP Autoceste Federacije BiH od 22.2.2016. godine. U slučaju da u predviđenom roku ne bude postignuta efektivnost kredita EBRD-a prema ovom zahtjevu, nedostajućih 36 miliona eura će biti obezbijeđeno iz vlastitih sredstava JP Autoceste Federacije BiH koja će za ove namjene namjene biti rezervisana u planovima poslovanja za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu ili iz komercijalnog kredita.

Ovo javno preduzeće je zaduženo da zaključi ugovore za izgradnju ove poddionice autoceste i za usluge nadzora nad njenom izgradnjom, nakon davanju saglasnosti od strane kreditora.

U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da su ispunjeni svi preduslovi za početak realizacije projekta izgradnje ove poddionice. Finaliziran je postupak eksproprijacije nekretnina, pribavljene potrebne saglasnosti za početak izgradnje, proveden tenderski postupak za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem. U međuvremenu je došlo do promjene kreditora za dio potrebnih sredstava, a procedura novog zaduženja je u toku. Ova odluka donesena je kako početak realizacije nove investicije i izgradnje nove dionice autoceste ne bi čekao radi provođenja potrebnih procedura.

Back To Top