skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH upoznala se  s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2015. godinu.

Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova u Federaciji BiH (deset kantonalnih službi za zapošljavanje, deset kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH). Postupkom konsolidacije su iz zbirnih bilanci prihoda i rashoda svih razina vlasti u Federaciji BiH isključeni transferi između pojedinih proračuna i financijskih planova koji bi, inače, povećali prikaze globalnih prihoda i rashoda. Rezultat konsolidacije je korigirana bilanca prihoda i rashoda na svim razinama vlasti Federacije BiH.

Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 7.113,8 milijuna KM, što je za 210,1 milijun KM ili za tri posto više u odnosu na 2014. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 92,1 posto. Prihodi od poreza iznosili su 6.206,8 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,3 posto.

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine ostvareni su u iznosu od 6.679,8 milijuna KM, što je za 42,6 milijuna KM ili za 0,6 posto više u odnosu na godinu ranije, a ostvarenje u odnosu na plan je 90,4 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 3.265,8 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje je veće za 1,3 posto ili 34,5 milijuna KM, a čine 48,9 posto ukupnih rashoda. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 80,4 milijuna KM, pojedincima 2.652,8 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 210,7 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile su 145,4 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 108,1 milijun KM. Na ostale tekuće rashode izdvojeno je 67,3 milijuna KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za 2015. godinu iznose 106,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 25,9 milijuna KM ili za 19,5 posto. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili su 42,9 milijuna KM, pojedincima 9,8 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 31 milijun KM, javnim poduzećima 21,1 milijun KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 0,6 milijuna KM.

U izvješću je konstatirano da su u 2015. godini sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile ukupan suficit od 279,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju 2014. godine ukupan suficit iznosio 113,6 milijuna KM. Pri tome je Federacija BiH ostvarila suficit od 89,8 milijuna KM, suficit kantona je 42 milijuna KM, a općina 33,9 milijuna KM. U sektoru socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) zabilježen je deficit od 41,8 milijuna KM.

Back To Top