skip to Main Content

PITANJE: Prilikom ovjeravanja dokumenata u pisarnici općine često se susrećemo sa zahtjevima stranaka da im se ovjere dokumenti koji su na stranom jeziku. Postoji li zakonska odredba koja regulira koji dokumenti i pod kojim uvjetima se mogu ovjeriti ako su izdati na stranom jeziku? Ukoliko stranka donese izjavu na stranom jeziku te želi ovjeriti svoj potpis na toj izjavi da li je to u skladu sa Zakonom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Ovjera potpisa je potvrđivanje njegove autentičnosti a kao dokaz istinitosti potpisa potrebno je da podnosilac isprave pred ovlaštenom službenom osobom nadležne općinske službe svojeručno potpiše ispravu ili da je potpis koji se nalazi na ispravi njegov potpis.

Ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja isprave a potvrda o ovjeri potpisa stavlja se na izvornu ispravu sa naznakom datuma ovjere i broja pod kojim je isprava zavedena u upisnik za ovjeravanje.

Ako službena osoba koja vrši ovjeru potpisa ne razumije jezik na kome je isprava napisana može odrediti da ispravu prevede sudski tumač, a ukoliko je isprava već prevedena u potvrdi o ovjeri potpisa će se to navesti.

Dakle, prema odredbama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa ovlaštena službena osoba opštinske službe ne može ovjeriti potpis na ispravi ako ne razumije jezik na kome je isprava napisana bez obzira što se kod ovjere potpisa ne upušta u sadržaj isprave.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top