skip to Main Content

 

BiH PROVODI REZOLUCIJU VIJEĆA SIGURNOSTI UN-a

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o provođenju Rezolucije 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a koja se odnosi na ciljane finansijske sankcije u vezi s terorizmom i finansiranjem terorizma.  Praktično, Bosna i Hercegovina poduzima korake za podnošenje i primanje zahtjeva na osnovu Rezolucije 1373 te stvara mogućnosti za podnošenje i reagiranje na zahtjeve trećih zemalja koji ispunjavaju kriterije predviđene u ovoj rezoluciji, i definira domaće procedure u ovom procesu.

Donošenjem ove odluke Vijeće ministara BiH provodi aktivnosti iz ranije usvojenog Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, radi harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).

 

UZAJAMNO PRIZNAVANJE VOZAČKIH DOZVOLA BiH I MAKEDONIJE

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Riječ je o priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi u Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji vlasnicima vozačkih dozvola koji legalno borave u jednoj od ovih država, a bez polaganja teoretskog i praktičnog ispita za upravljanje onom kategorijom i potkategorijom motornih vozila za koje je originalna vozačka dozvola izdata.

Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo vođenje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

 

NJEMAČKA POMAŽE SOCIJALNI I EKONOMSKI RAZVOJ BiH

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za 2013. godinu, vrijednosti 4,5 miliona eura za socijalni i ekonomski razvoj Bosne Hercegovine.

Zaključivanjem ovog sporazuma provodi se ranije zaključeni sporazum o tehničkoj saradnji između dvije države i omogućava realizacija projekata koji se odnose na jačanje lokalne samouprave i ekonomski razvoj te energetsku efikasnost u BiH.

Prijedlog osnova za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova.

 

ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA S KANADOM U KORIST OKO 60 HILJADA BH. GRAĐANA

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kanade, koji će omogućiti povezivanje staža osiguranja ostvarenog u objema državama.

Prema neslužbenim procjenama, oko 60 hiljada bh. građana koji žive u Kanadi ne mogu ostvariti prava iz oblasti socijalnog osiguranja, odnosno prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja zbog nepostojanja ovog sporazuma.

Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kanade bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VMBiH DENIS ZVIZDIĆ DOMAĆIN SAMITA ŠEFOVA PREMIJERA CEI ZEMALJA

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić bit će domaćin narednog Samita šefova vlada zemalja CEI-ja koji će biti održan krajem ove godine, kada Bosna i Hercegovina završava predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom (CEI).

Ovo je zaključeno na sjednici Vijeća ministara BiH na kojoj je prihvaćena Inicijativa Ministarstva vanjskih poslova o održavanju ovog samita u našoj zemlji.

Na Samitu će premijeri zemalja CEI-a razgovarati o evropskim integracijama u svjetlu Brexita, migrantske krize i ostalih aktuelnih izazova te infrastrukturnoj povezanosti kao podstreku za ubrzanje evropskih integracija

 

BiH DOMAĆIN NATO EADRCC VJEŽBE  U SEPTEMBRU IDUĆE GODINE

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prihvatanju organizacije i izvođenja NATO EADRCC vježbe otklanjanja posljedica katastrofe „Bosna i Hercegovina 2017“ u formatu Sjevernoatlantskog partnerskog vijeća, a koja će biti izvedena u periodu od 10.  do 16. septembra 2017. godine na širem području Tuzlanskog kantona, a na inicijativu NATO-a.

Ciljevi vježbe su provjera kapacitiranosti i planskih dokumenata za urgentno postupanje nadležnih civilnih organa, pomoć i podrška Oružanih snaga BiH civilnim strukturama, otklanjanje posljedica nesreće i organizacija prijema međunarodne pomoći po međunarodnom mehanizmu.

Održavanjem ove vježbe BiH ispunjava preuzetu obavezu prema NATO-u i ekspertnu preporuku za poboljšanje sistema zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća.

 

USKLAĐUJU SE PROPISI O SIGURNOSTI HRANE SA ACQUISOM I ŠTITI  ZDRAVLJE GRAĐANA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima.

Odluka, koja nosi oznaku „E“ kojom se potvrđuje usklađenost s odgovarajućim propisima EU u ovoj oblasti dodatno će zaštititi zdravlje bh. građana jer se pooštravaju kontrole za uvoz određenih vrsta orašastih plodova.

Posebni uvjeti uvoza odnose se na orahe iz Brazila, kikiriki iz Kine, Egipta, Indije, Gane i Brazila, te suhe smokve, lješnjake, pistacije i ulje lješnjaka iz Turske, kao i muškatne oraščiće iz Indonezije i Indije. Istovremeno, posebni uvjeti važit će i za uvoz hrane za životinje dobijene preradom ovih namirnica ukoliko su zastupljene u količini većoj od 20 posto.

Tako će svaka pošiljku ove hrane koja ulazi u BiH  sadržavati rezultate uzorkovanja i analize koje su proveli nadležni organi države porijekla ili države iz koje je pošiljka otpremljena, ako to nije država porijekla, kako bi se provjerila usaglašenost s bh. propisima o maksimalno dozvoljenim količinima aflatoksina.

 

USVOJEN GODIŠNJI PLAN OBUKA I VJEŽBI PRIPADNIKA I JEDINICA OSBiH

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2017. godinu, koju će Ministarstvo odbrane dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

U okviru saradnje s NATO-om, USEUCOM-om i USAREUR-om, pripadnici Oružanih snaga BiH aktivno će sudjelovati u više vježbi, među kojima je i međunarodna vojna vježba „REGEX 17“, koja će biti održana naredne godine u Jordanu.

Također, u okviru drugih inicijativa pripadnici Oružanih snaga BiH aktivno će učestvovati u još dvjema vježbama uz istovremeo učešće na još četiri planske konferencije i radionice u funkciji priprema za vježbe koje će biti održane u periodu od 2018. do 2019. godine.

 

PRODUŽENO VAŽENJE PRAVILNIKA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata koji je pripremila Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, kojim je produženo važenje ovog pravilnika do 31.3.2017. godine s dosadašnjim cijenama ličnih dokumenata.

 

USPOSTAVLJENA KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Direkcije za evropske integracije, donijelo je  Odluku o uspostavljanju Komisije za evropske integracije koja će djelovati u sistemu vertikalne koordinacije u procesu evropskih integracija, te na taj način osigurati bolju koordinaciju nadležnih institucija svih nivoa vlasti u BiH radi postizanja višeg stepena sveobuhvatnosti u procesu evropskih integracija.

Predsjedavajući Komisije je direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović, zamjenici predsjedavajućeg su predstavnici entitetskih vlada, a članovi su predstavnici kantonalnih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Također,  Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o imenovanju predstavnika institucija Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016. – 2020. godina.

Back To Top