skip to Main Content
Voce

 

Vijeće ministara BiH podržalo je Prijedlog protokola za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije  prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

Na sjednici je data saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ovaj protokol dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, nakon potpisivanja Protokola, pokrenuti aktivnosti za njegovu implementaciju, putem koordinacije s nadležnim entitetskim ministarstvima.

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, kao odgovorna institucija za realizaciju Protokola, provest će ovaj protokol u skladu sa zakonodavstvom BiH i uz saglasnost entitetskih nadležnih institucija u slučajevima kada je to zakonom predviđeno.

Na ovaj način otklanjaju se smetnje za nastavak saradnje između BiH i Ruske Federacije kako bi se omogućio daljnji izvoza voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijeka iz BiH u Rusku Federaciju.

Protokolom je, između ostalog, definirano da će pošiljke biljnog porijekla visokog fitosanitarnog rizika iz BiH za Rusku Federaciju sadržavati etiketu na pakovanjima na kojoj će biti naznačen proizvođač i izvoznik.

Tekst Protokola identičan je onima koje je Ruska Federacija zaključila sa Srbijom, Makedonijom i drugim zemljama.

 

 

Back To Top