skip to Main Content

 

 

Sravnjenje obaveza Tuzla-kvarca

 

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku kojom prihvata Zapisnik o međusobnom usaglašavanju potraživanja i obaveza između privrednog društva „Tuzla –kvarc” d.o.o. Tuzla i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva po osnovu naknada za eksploatisane količine kvarcnog pijeska na dan 10.8.2016.godine.

Odlukom je stvoren pravni osnov za uknjižavanje potraživanja u Ministarstvo finansija TK za period 2010 – 2015. godina u kojem je „Tuzla –kvarc” d.o.o. Tuzla eksplatisao sirovinu bez dodijeljene koncesije. Na ovaj način Vlada TK je na transparentan i zakonit način riješila dugogodišnji problem i preduzeću „Tuzla –kvarc” d.o.o. Tuzla omogućila eksplataciju kvarnog pijeska na legalan način. Zapisnikom o međusobnom sravnjenju obaveza definisano je da ukupna potraživanja Ministarstva industrije, energetike i rudarstva od “Tuzla kvarc” d.o.o. Tuzla sa 10.8.2016. godine, po osnovu obračunatih koncesionih naknada za period 1.9.2005. – 10.8.2016. godine i zakonskih zateznih kamata, iznose 135.816,85 KM. Riječ je o dugu za period 2010-2015. godina u visini od 114.342,02 KM, zatezenim kamatama po Tužbi Ministarstva industrije, energetike i rudarstva radi neosnovanog bogaćenja za ovaj perod od 13.179,34 KM i zakonskim zateznim kamatama za dio dospjelih rata koje nisu izmirene u roku, utvrđenim

Protokolom o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih
koncesionih naknada do 3.8.2016. godine u visini od 8.323,49 KM. U međuvremenu je Tuzla-kvarc izmirio dugovanja iz Protokola potpisanog prošle godine u iznosu od 112.282,91 KM.

 

Ostale odluke i rješenja

 

Vlada TK odobrila je novčana sredstva u visini 170.000,00 KM na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2016. godini.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2016. godini. U dosadašnjem radu konstatovano je da neka dopunska prava neće biti realizovana u cijelosti zbog nedostatnih finansijskih sredstava pa je potrebno umanjiti određene pozicije i načiniti unutrašnju preraspodjelu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Zamjena vanjske stolarije u centralnoj školi” za JU OŠ „Dr. Safvet – beg Bašagić” Gradačac u iznosu od 5.470,00 KM, dodijeljene od strane zaposlenih škole, Vijeća roditela i MI „MIGG” Gradačac.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za sufinansiranje kulturne manifestacije „Muzika kroz gradove soli” za JU Srednja muzička škola Tuzla u iznosu 1.000,00 KM, dodijeljene od Grada Tuzla.

Vlada je dala saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja imenovane rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada je dala ovlašćenje predsjedniku Općinskog suda u Tuzli, da u ime Tuzlanskog kantona – Vlade Tuzlanskog kantona, preduzima sve formalno-pravne radnje u cilju uklanjanja postojećeg objekta “Doma Armije” i izgradnje novog objekta na istoj lokaciji za potrebe Općinskog suda u Tuzli, na zemljištu označenom kao kč.br. 1427/7 “Dom JNA”, kuća i dvorište, upisanoj u zemljišno-knjižnom ulošku broj 9141 katastarska općina SP Tuzla u korist Tuzlanskog kantona sa pravom vlasništva 1/1.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za finansiranje rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u naselju Selo II, MZ Banovići Selo, općina Banovići, u ukupnom iznosu 120.000,00 KM.
Također su odobrena sredstva za finansiranje izmještanja vodovodne mreže na lokaciji rekonstrukcije raskrsnice, općina Banovići, u ukupnom iznosu 80.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju privremenih situacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TKo odobravanju privremenih situacija koje se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvodenju radova zaključenog 22.9.2015. godine između općine Lukavac i d.o.o. “Energotehnika” Doboj.

Vlada je donijela Odluku o prenosu neutrošenih sredstava za rashode i izdatke sa JU Gimnazija Lukavac, Lukavac na budžetsku organizaciju JU Mješovita srednja škola Lukavac.

Vlada je utvrdila osnovicu za obraćun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juli 2016. godine u iznosu od 380,25 KM.
Također je utvrđena naknada za ishranu u toku rada budzetskim korisnicima juli 2016. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je prihvatila zahtjev za nefinansijsko pokroviteljstvo manifestacije u organizaciji Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine koja je planirana za 9. 10. i 11. septembar 2016. godine u Tuzli.

U okviru kadrovskih pitanja Vlade je donijela Rješenje o prijevremenom razrješenju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona i imenovala Upravni odbor KAP-a TK, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvrštiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom a najduže 90 dana, u sastavu Merisa Ahmetović, predsjednik i članovi Nedim Delić, Senad Ahmetagić, Nedžad Pirić i Muharem Sarić.
Vlada je donijela i niz rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga privremenih članova Nadzornog odbora u ime državnog kapitala u Global Ispat Koksna Industrija Lukavac d.o.o. Lukavac na period do 90 dana u sastavu Ishak Gergić, dipl.ing.tehnologije i Mirsad Šuvalić, magistar pravnih nauka.

Back To Top