skip to Main Content

 

Uprava za indirektno oporezivanje je otkazala za danas najavljenu aukciju na kojoj je trebala biti izvršena prodaja 8 tramvaja i 28 autobusa KJKP  GRAS d.o.o. iz Sarajeva i to na rok od dva mjeseca.

Vlada Kantona Sarajevo i nadležno kantonalno Ministarstvo saobraćaja proslijedili su dopis Upravi za indirektno oporezivanje kojim je zatražena odgoda aukcije za prodaju vozila kompanije Gras d.o.o. Sarajevo zakazane za 28.04.2016. godine u cilju naplate duga po osnovu PDV-a. Kao vlasnik – osnivač preduzeća GRAS d.o.o. Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je dala garancijeUpravi za indirektno oporezivanje da će u naredna dva mjeseca putem kreditnog zaduženja izvršiti kompletnu uplatu duga ovog preduzeća po osnovu PDV-a, koji u ovom trenutku sa zakonskom zateznom kamatom iznosi 15,7 miliona KM.

Imajući u vidu da bi oduzimanje i prodaja vozila kompanije GRAS d.o.o. Sarajevo izazvala značajne negativne posljedice po javni transport u gradu Sarajevu, UIO je produžila rok za uplatu duga GRAS d.o.o. po osnovu PDV-a za dva mjeseca, koliko je Vlada Kantona Sarajevo procijenila da im je neophdno za kreditno zaduženje iz kojeg će se izvršti namirenje predmetnog duga. Naravno, do konačne uplate cjelokupnog dugovanja UIO će i dalje obračunavati  zakonsku zateznu kamatu koja iznosi 0,04 % na osnovni dug za svaki dan zakašnjenja plaćanja.

Vjerovanja smo da će preduzeće GRAS d.o.o. Sarajevo kao i vlasnik – osnivač ovog preduzeća, a to je Vlada Kantona Sarajevo, ispuniti svoje obećanje i cjelokupni dug izmiriti u roku od dva mjeseca, inače će UIO biti prisiljena da organizuje novu aukciju i proda vozila koja su Upravi data kao osiguranje plaćanja duga.

Podsjećamo, UIO je u maju 2014. godine kompaniji GRAS d.o.o.  izdala Rješenje o odgođenom plaćanju duga po osnovu PDV-a  i to na 36 rata. Tada je ukupan dug kompanije GRAS d.o.o. iznosio  8,7 miliona KM. S obzirom da dug nije bio izmirivan u skladu sa dogovorenim uslovima, UIO je 14.04.2015. godina podnijela nadležnom Sudu Prijedlog za izvršenje na iznos od 7,8 miliona KM, a dana 30.06.2015. nadležni Sud je donio Rješenje o izvršenju, tako da je UIO javnu aukciju za prodaju 8 tramvaja i 28 autobusa bila zakazala za 28.04.2016. Ista je otkazana na period od naredna dva mjeseca. Osnovni dug kompanije KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo u ovom trenutku iznosu 14,6 miliona KM, a ukupan dug sa zakonski predviđenom zateznom kamatom iznosi 15,7 miliona KM.

 

Back To Top