skip to Main Content

Citluk 3

U Općini Čitluk juče je održana XI sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja u radu Saveza.

Predsjedništvo Saveza je ovom prilikom usvojilo zapisnike sa sjednica Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije i Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije.

Istaknuto je da Savez treba insistirati na uključivanju svog predstavnika u radnu grupu za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kao i da predstavnici Saveza nisu zadovoljni procentom koji pripada jedinicama lokalne samouprave po osnovu raspodjele javnih prihoda. Također je zaključeno da bi novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH trebao jednako tretirati ekonomske i socijalne kriterije, te uvažiti različitosti jedinica lokalne samouprave.

U pogledu novousvojenih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Predsjedništvo Saveza je usvojilo zaključak da se uputi dopis svim skupštinama kantona u Federaciji BiH kojim će se tražiti da se, prilikom usvajanja kantonalnih zakona o državnoj službi, naglasi da se od njihove primjene izuzima lokalni nivo vlasti, te da se radno-pravni status zaposlenika na lokalnom nivou uredi na jedinstven način.

Citluk 1

Predsjedništvo je upoznato i sa informacijom o održanom sastanku predstavnika Gradske uprave Grada Sarajeva i Saveza općina i gradova Federacije BiH, te o pozivu za održavanje zajedničkog sastanka predstavnika Saveza sa Odborom za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Na sjednici je imenovan predstavnik Saveza u Arbitražno tijelo za arbitražu Budžeta općina Usora i Drvar, a također su prihvaćene inicijative i preporuke za provođenje Akcionog plana za djecu BiH 2015.-2018. godine kao i preporuke za suzbijanje vršnjačkog nasilja i nasilja nad djecom koje je usvojilo Vijeće za djecu BiH.

Predsjedništvo je podržalo prijedlog za saradnju Saveza na Projektu „Gradovi/općine i biznis“ (Općine i gradovi kao poslovni centri konkurentne privrede) koji je inicijalno predložen od strane „Poslovnih novina“ s tim što će se u narednom periodu dogovoriti modaliteti i detalji zajedničke saradnje.

(Poslovne novine)

Back To Top