skip to Main Content

 

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Federacije Bosne i Hercegovine razmatrali su juče na sjednici Prednacrt zakona o šumama, a tokom rasprave istaknuto je da vrijeme da se ova oblast uredi federalnim zakonom.

Zaključkom su podržali potrebu donošenja ovog zakonskog rješenja te predložili Federalnoj vladi da Zakon uputi u parlamentarnu proceduru, ali i najavili da će se o njemu ponovo očitovati nakon što bude završena javna rasprava.

Tokom rasprave na sjednici ESV-a istaknuto je da postoji potreba organiziranja sastanka na kojem bi trebali prisustvovati resorni ministri Vlade Federacije BiH, predstavnici poslodavaca i sindikata kako bi se razmotrili sporni članovi predloženog prednacrta zakona o šumama.

Federalni ministar vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić podsjetio je danas da je Ustavni sud FBiH još 2009. godine ukinuo tadašnji zakon o šumama, nakon čega je Vlada FBiH ovu oblast uredila uredbom koja je prestala važiti krajem 2011. godine.

Od tada devet kantona donijelo je svoje zakone o šumama, ali budući da je više od 50 posto teritorije Federacije čine šume ministar je podvukao da je važno regulirati ovu oblast na federalnom nivou, a sve s ciljem jasnog propisivanja obaveza i odgovornosti, posebno ističući da postoje interesne skupine kojima ovakvo stanje odgovara.

Dedić se osvrnuo i na posljedice nepostojanja zakona naglašavajući da su one prisutne ne samo u šumarstvu nego i u provođenju drugih aktivnosti poput implementacije prostornih akata, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, zatim u provođenju projekata iz oblasti energetike, vodoprivrede i komunikacija.

Govoreći o pojedinim odredbama zakona kazao je da zakon predviđa finansijska sredstva odnosno  Federacija bi trebala imati prihod od oko 10 miliona KM, a kantoni oko 12 miliona KM na godišnjem nivou. No bit će to, kako je dodao, namjenska sredstava koja će se trošiti za ulaganje u šume.

Oko 7,2 miliona KM predviđeno je za lokalne zajednice koje će kroz budžete moći planirati namjenu tih sredstava, tako bi bilo regulirano i pravo lokalne zajednice da direktno od korisnika šuma dobiva sredstva i da samostalno s njima raspolaže.

Izrazio je nadu da će i poslanici i delegati oba doma Federalnog parlamenta doprinijeti da se u što kraćem roku donese zakon o šumama i uredi oblast jednog od najznačajnijih resursa u Federaciji BiH.

Dok su predstavnici poslodavaca imali primjedbe na nove namete upozoravajući da bi to moglo dovesti do problema isplate plata radnicima, predstavnici sindikata su izrazili bojazan da bi zbog nekih odredbi zakona moglo doći do otpuštanja radnika.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kazao je da će sindikat insistirati na pojašnjavanju dva člana zakona (94. i 95.) tako da bi se osiguralo da radnici ne dobiju otkaz, ali dodaje da sindikat ima još prijedloga za poboljšanje teksta ovog zakona prije svega smatraju da treba poboljšati stanje u šumarstvu uopće.

Predsjednik ESV-a Edhem Biber na sjednici je posebno istaknuo da je taj zakon potrebno donijeti kako bi se jasno dalo do znanja da postoji opredijeljenost za borbu protiv kriminala i korupcije budući da je ova oblast jedna od onih koja je najviše podložna takvim pojavama.

Predstavnici radne grupe koja je radila izradi ovog zakonskog rješenja poručili su danas da je krajnji cilj donošenja zakona reforma te oblasti.

Back To Top