skip to Main Content

U Bosni i Hercegovini u saobraćaju učestvuje 15 posto neosiguranih vozila, odnosno oko 150.000. Ovo su procjene Savjeta biroa zelene karte, međunarodne organizacije za osiguranje automobila sa sjedištem u Briselu. Zvaničan broj neosiguranih vozila koja učestvuju u saobraćaju na javnim putevima u BiH nije poznat, jer o tome nema evidencija. Ove se procjene temelje na podacima od prije šest godina.

Prema dostupnim podacima Savjeta biroa zelene karte i Insurance Europe, godišnji gubitak naše zemlje prema sistemu zelene karte iznosi oko 820 miliona eura.

Po broju neregistrovanih/neosiguranih vozila iza naše zemlje su Turska sa 20%, Malta sa 25%, Makedonija sa 30% i Ukrajina sa 50%.

Situacija u zemljama iz najbližeg okruženja je mnogo bolja. Znatno je manje neosiguranih vozila u saobraćaju u Hrvatskoj oko 4 posto, a u Srbiji i Sloveniji svega 0,5 posto. Ovo je rečeno danas u Sarajevu, na  prezentaciji projekta „Akcionog plana za borbu protiv neregistrovanih/neosiguranih vozila“.

Ermin Čengić, iz Odbora za odnose s javnošću UDO FBiH rekao je da zbog prisustva neosiguranih vozila na cestama BiH godišnje se gube višemilionski iznosi na ime naknade šteta i premije osiguranja. To je osnovni razlog zbog kojeg se Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH, aktivno uključilo u izradu i provođenje Akcionog plana za borbu protiv neregistrovanih/neosiguranih vozila kroz aktivnosti Koordinacionog odbora čije je formiranje inicirao Biro zelene karte u BiH. Ovaj odbor, osim Biroa, čine Ministarstvo komunikacija i prometa BiH sa kojim je ostvarena veoma dobra saradnju, a naročito u pogledu dostavljanja primjedbi na Pravilnik o registraciji motornih vozila kao i IDDEEA, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS, Udruženje društava za osiguranje FBiH, Udruženje  društava za osiguranje RS, Zaštitni fond FBiH i Zaštitni fond RS

Feđa Morankić, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje u FBiH i direktor i predsjednik Uprave ASA Osiguranja d.d. prezentirao je podatke te naveo ključne tačke na koje će se obratiti pažnja u provođenju ovog Akcionog plana su:

  • smanjenje broja neregistrovanih vozila koja direktno ugrožavaju interese šire društvene zajednice kroz štete koje pričinjavaju u javnom saobraćaju,
  • smanjenje broja neosiguranih vozila, što će dovesti do smanjenje finansijskog opterećenja građana koji redovno izmiruju svoje obaveze i društava za osiguranje te
  • ispunjavanje preduslova za prelazak sa „zelenog kartona“ na sistem „registarske tablice“ potpisivanjem tvz. MGA sporazuma čime bi naši građani mogli putovati u 46 zemalja Sistema zelene karte bez kontrole postojanja osiguranja od automobilske odgovornosti

„Društva za osiguranje u Federaciji BiH u 2014. godini su riješila 33.695 odštetnih zahtjeva i po tom osnovu isplatila 67.764.518 KM. Broj odštetnih zahtjeva u odnosu na broj saobraćajnih nezgoda, pokazuje da je u prosjeku na jednu saobraćajnu nezgodu bio podnesen 1,22 odštetna zahtjeva za naknadu štete. Ovi podaci pokazuju da društva za osiguranje uspješno obavljaju svoju društvenu zadaću“, kazao je Morankić.

Ispred Biroa zelene karte u BiH, kao inicijatora izrade Akcionog plana borbe protiv neregistrovanih/neosiguranih vozila, prisutnima se obratila direktorica Biroa Samira Zijadić, koja je istakla kako će se on provoditi ove i narednih godina. „Akcioni plan je usvojen od strane svih učesnika i u njemu je predviđeno niz aktivnosti koje će biti realizovane od strane svih članova ovog Odbora zajednički i pojedinačno“, kazala je Zijadić. Istakla je ključna pitanja: Da li učesnici u saobraćaju znaju  da vožnjom neregistrovanog /neosiguranog motornog vozila svjesno krše zakon? Da li znaju da će nastalu štetu sa takvim vozilom snositi u cijelosti sami? Da li znaju da takve štete mogu biti vrlo visoke i to materijalne šteta do 350.000 KM, a nematerijalna šteta i do 1 miliona KM? Da li znaju da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistrovanog, a neodjavljenog motornog vozila njegovom vlasniku donosi brojne prekršajne kazne, a izostanak odgovarajućeg osiguranja od automobilske odgovornosti može dovesti do katastrofalnog finansijskog udara na imovinu njegovog vlasnika, odnosno vozača takvog vozila?

Predstavnici Biroa zelene karte u BiH te Udruženja društava za osiguranje u FBiH, kao članovi Koordinacionog odbora za borbu protiv neregistrovanih/neosiguranih motornih vozila najavili su dalje aktivnosti na informisanju javnosti u cilju podizanja svijesti učesnika u saobraćaju o značaju smanjenja broja neosiguranih i neregistriranih vozila u saobraćaju, kao i informisanje javnosti o značaju afirmacije dobrovoljnih vidova osiguranja.

I pored kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova koje su istakli, nisu mogli procijeniti za koji vremenski period bi moglo doći do smanjenja broja neregistriranih/neosiguranih vozila u BiH.

Back To Top