skip to Main Content

 

Juče je održan konstituirajući sastanak Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH, formiranog na 48. sjednici održanoj 7.4.2016. godine.

Na sastanku, kojem su prisustvovali svi imenovani članovi, Antikorupcioni tim je razmatrao akcioni plan svog djelovanja, kojim je obuhvaćena saradnja sa svim nadležnim domaćim, kao i institucijama Evropske unije.

Antikorupcioni tim će ponuditi Vladi Federacije BiH izmjene i dopune svih zakona koji tretiraju ovaj problem, a svaki od njegovih članova zadužen je za oblast za koju je najstručniji.

Također je, u cilju postizanja što boljih i bržih rezultata, dogovorena i svakodnevna koordinacija između članova Antikorupcionog tima.

Inače, zadatak Antikorupcionog tima je utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem periodu, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužilaštvima u BiH. Tim će pripremati i nacrte zakona u vezi s borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisvanje sporazuma o direktnoj saradnji s tužilaštvima i svim institucijama na nivou BiH. Također će procijeniti potrebe za obukom za borbu protiv korupcije i unaprjeđenje odnosa s javnošću, prikupljati podatake o radnjama koje djelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije, o čemu će sačinjavati godišnje izvještaje za Vladu Federacije BiH.

Među zadacima ovog tima je i intenziviranje aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade FBiH s ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanja svih pojava koje nisu u skladu sa zakonom. Također, Tim će inicirati izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta efikasnosti i na taj način stvarati uslove da nadležni organi što direktnije dođu do potpunih saznanja o stanju u ovoj oblasti.

Predsjednik Antikorupcionog tima Vlada FBiH je Suvad Osmanagić, a članovi Ana Papac, Mirsada Bajraktarević, Magdalena Baotić, Mustafa Bisić, Amra Đendušić, Faruk Zubčević i Saida Kastrat.

Sljedeći sastanak ovog tima zakazan je za 11.5.2016. goine i na njemu će biti detaljno precizirani ciljevi rada i akcioni plan rada.

Back To Top