skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.

Ovaj dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Konsolidacija predstavlja metod, odnosno postupak kojim se iz ukupnih zbirnih bilanci prihoda i rashoda isključuju svi oni tijekovi prihoda i rashoda koji predstavljaju međusobna transferna primanja i davanja drugim razinama vlasti. Rezultat konsolidacije je korigirana bilanca prihoda i rashoda na svim razinama vlasti Federacije BiH.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 3.514,4 milijuna KM što je za 157 milijuna KM ili za 4,7 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 43,1 posto. Pri tome prihodi od poreza iznose 3.078 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 87,6 posto. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine njihovo ostvarenje je veće za 111,5 milijuna KM ili 3,8 posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 47,3 posto.

Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 3.233,6 milijuna KM, što je za 148,3 milijuna KM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42,4 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 1.563,8 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje 2015. godine njihovo ostvarenje je veće za 6,7 posto ili 98,7 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju s 40,6 posto.

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 38,4 milijuna KM, transferi pojedincima 1.325,6 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 98,3 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosili su 47,6 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 37,6 milijuna KM. Na duge tekuće rashode odnosi se16,2 milijuna KM

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2016. godine iznose 40,1 milijun KM i u odnosu na 2015. godinu njihovo ostvarenje je veće za 10,4 milijuna KM ili za 35,2 posto. Pri tome su kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili 13,6 milijuna KM, pojedincima 5,5 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 9,1 milijun KM, a javnim poduzećima 11,5 milijuna KM.

Back To Top