skip to Main Content

„Reformiski dijalog lokalnih i centralnih vlasti u FBiH“ bio je tema današnje konferencije koja se održala u Sarajevu, čiji je cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Europi. Organizirali su je Savez općina i gradova FBiH (SOGFBiH) u saradnji sa Svjetskom bankom – Austrijom kroz Program Urbanog partnerstva (UPP II). Osim predstavnika lokalnih vlasti, konferenciji su prisustvovali i članovi vlada različitih nivoa vlasti, sedam kantonalnih ministara finansija, te predstavnici međunarodnih finansijskih institucija itd.

Vesna Travljanin, direktorica, Savez općina i gradova Federacije BiH izrazila je zadoovljstvo što će se na ovom skupu diskutovati o predstojećem Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, kao i drugim zakonskim oblastima, te razmijeniti mišljenja i uskladiti stavovi.

„Danas nije cilj da završimo nego započnemo proces dijaloga lokalnih i centralnih vlasti u FBiH,“ istakla je Travljanin.

Tokom konferencije diskutovalo se i o primjeni Zakona o stvarnim pravima u FBiH, iskustvima općina od početka primjene tog zakona do sada. Bilo je riječi i o kapitalnim investicijama na lokalnom nivou, te o uključivanju građana u procesu donošenja odluka.

Ivo-Ino Jerkić, predsjednik Predsjedništva SOGFBiH pomenuo je da je Savez općina i gradova FBiH predstavnik svih 80 općina u FBiH.

„Brinemo o odnosu lokalne zajednice i viših nivoa vlasti. Pokušavamo aktivno učestvovati u donošenju svih zakonskih i podzakonskih akata, pogotovu onih zakona koji se tiču života na lokalnoj razini. Članica smo Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Europe (NALAS), u kojoj je 15 zemalja u kojoj su neke i članice EU,“ rekao je Jerkić.

Istakao je da se život odvija na lokalnim razinama, jer građani preko 2/3 svojih potreba rješavaju  upravo na lokalnoj razini.

NJ.E.  mag. Martin Pammer, ambasador Republike Austrije, pozdravio je prisutne te izrazio zadovoljstvo što je Austrijsko ministarstvo finansija jedan od partnera ove konferencije. Podcrtao je značaj konferencije koja govori o bitnim oblastima života na nivou općina, uređenju životnog prostora, imovinsko pravnim pitanjima, i pravilnicima o izgradnji i finansiranju investicija, te antikorupciji.

Mirjna Vučić, iz Ministarstva financija FBiH, pomenula je da je Svjetska banka neizostavan partner u provedbi reformi koje provodi Vlada FBiH. Navela je da je cilj konferencije uspostava dijaloga na svim niovima vlasti. U duhu svega toga Federalno ministarstvo financija konstantno i kontinuirano radi na unapređenju te komunikacije. Kroz fiskalno koridnacijsko tijelo uključena su sva županijska ministarstva finansija kao i Savez gradova i općina FBiH. U sklopu projekta za vođenje programa javnih investicija Ministartvso finansija FBiH želi potaknuti sve nivoe vlasti kako bi podstakli realizaciju razvojnih projkata.

Jedna od gorućih tema, koje je navela Vučić, jeste Zakon o pripadnosti javnih prihoda za koji je Ministartsvo financija FBiH zatražilo tehničku pomoć MMF-a. Predstavnici MMF-a su zajedno sa predstavnicima ovog ministartsva radili na presjeku trenutnog stanja i identificiranju prostora za nadogradnju, te razgovarali sa kantonalnim ministrima i pojedinim općinama i sudionicima u izradi ovog zakona. Svi prijedlozi će biti podvrgnuti ekonomskim izračunima koje će pripremiti ovo ministarstvo. Pružiće se prilika svima da diskutuju kroz javne rasprave o ovom zakonu. U tom pravcu Vučić je pozvala lokalne zajednice da se aktivno uključe u definiranje projekata koji su ključni za razvoj lokalih zajendica, te pomenula da će im Ministarvo pružiti pomoć i usmjeriti ih na koji način dobiti ta finansijska sredstva.

Goran Mirašćić, savjetnik premijera Federacije BiH istakao je da je zadatak Vlade FBiH da niži nivoi vlasti funkcioniraju kvalitetno. Naglasio je da su zaustavljeni negativni ekonomski trendovi na svim nivoima vlasti i u općinama. Prošla godina je završena sa rastom BDP-a od 2,9%, a do kraja godine projekcije rasta su 3 do 3,2%. Računajući od od 31.3 2015. do 31.5.2016. bilježi se pozitivan broj neto zaposlenih od 19,06. Trenutno je 495.159 zapsolenih, a 31.3. 2015. godine bilo ih je 476.096.

Mirjana Karahasanović, iz Ureda Svjetske banke u BiH naglasila je da je ova Banka u Bosni i Hercegovini već 20 godina i za to vrijeme je finansirala 71 projekat u iznosu od 1 miliajrde 880 miliona američkih dolara, kroz razne kredite, grantove i slično. Trenutno podržavaju 11 projekata u iznosu od 526 miliona američkih dolara, u oblasti poljoprivrede, šumarstva, upravljanja vodama, otpadnim vodama, otpadom, registraciji nekretnina, razvoja privatnog sektora, energetske efikasnosti, zaštite okoliša, upravljanja poplavama itd. U novembru 2015. godine Svjetska banka pripremila je sistematsku dijagnostiku za BiH. To je bila pretača okvira za partnerstvo sa BiH u periodu od pet godina (od 2016 do 2020. godine). U okviru dijagnostičke studije određeni su prioriteti za BiH, koji su rađeni sa predstvnicima vlasti i partnerima. Osim dijagnostičke studije određeni su prioriteti u okviru partnerstva za BiH i određene tri oblasti koje ovaj okvir pokriva: 1. Povećanje efikasnosti i produktivnosti javnog sektora 2. Kreiranje uslova za ubrzani rast privatnog sektora 3. Stvaranje i pripremanje uslova prilagodljivosti i otpornosti na prirodne šokove.

Program ima za cilj da ojača kapacitete lokalne uprave u sedam zemljama Jugoistočne Europe, a BiH je jedna od njih. Ovaj program koji se provodi zajedno sa partnerima iz Austrije, savršeno se uklapa u ciljeve okvira za pomoć BiH i svakako će doprinijeti uspješnoj implementaciji.

Karahasanović je iznijela i podatke vezano za registraciju nekretnina u BiH. Prema publikaciji Doing Business: U 2010. godini BiH je bila na 139 mjestu, a sada se nalazi na 97 mjestu. S tim da je vrijeme koje je potrebno za registraciju o nekretnini sada 24 dana, a prije 6 godina je bilo 84 dana. U poređenju sa drugim zemljama BiH ima bolje rezultate, jer u Sloveniji za registraciju nekretnina treba 49 dana, u Hrvatskoj 62 dana, u Crnoj Gori 69 dana, Srbiji 54 i Makedoniji 30 dana. Možemo pokazati da ukoliko se ozbiljno krene u implementaciju reformi uspjeh neće izostati, podcrtala je Karahasanović

Sabine Palmreuther, predstavnica Svjetske banke iz Washingtona DC, prezentirala je program Urbanog partnerstva i dala pregled ključnih postignuća programa za Fazu I i Fazu II. Osnovni cilj programa jeste da pomogne kapacitete lokane samouprave da budu učinkovitiji i uspješniji, za što je Svjetska banka razvila više alata na različitim nivoima koje nudi lokalnim vlastima kao podršku njihovim kapacitetima kako bi one mogle bolje da upravljaju.

(Poslovne novine)

Back To Top