skip to Main Content

Man Signing Contract

 

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH produžila primjenu  kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka će biti primjenjivana od 14.8.2016. godine.

U obrazloženju je navedeno da je stupanjem na snagu Zakona o radu 14.4.2016. godine stvorena obaveza usklađivanja važećih kolektivnih ugovora s njegovim odredbama i da su  socijalni partneri započeli taj proces. Također, Vlada FBiH i vlade kantona pregovaraju oko usklađivanja granskih kolektivnih ugovora u djelatnostima odnosno javnim preduzećima i privrednim društvima gdje vlade imaju ulogu pregovarača na strani poslodavca.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko kolektivni ugovori ne budu usklađeni u roku od 120 dana od stupanja na snagu zakona njihova primjena prestaje. Kako se približava istek ovog roka i uvažavajući činjenicu da su pregovori oko usklađivanja kolektivnih ugovora u toku, Vlada FBiH je nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH donijela Odluku o produženju primjene kolektivnih ugovora.

Back To Top