skip to Main Content

Sarajevska Zaobilaznica

 

LOT-2C, odnosno dionica Briješće – spoj sa ulicom Safeta Zajke je posljednja dionica koja pripada projektu „Sarajevska Obilaznica“. Odnosno projekat LOT-2C bi trebao da spoji krajnju tačku vijadukta Briješće, koji pripada LOT-2A i koji je završen, sa gradskim autoputem koji nije izgrađen. U cilju funkcionalne povezanosti grada preko izgrađenog dijela Sarajevske obilaznice sa autocestom A1, odnosno koridorom Vc, predmetni projekt predstavlja alternativno rješenje.

  • Dužina kompletne dionice za LOT-2C je oko 1,2 km
  • Dionica je podijeljena u dvije faze i to:
  • I faza predstavlja dionicu od krajnje tačke vijadukta Briješće u dužini oko 600 m (otvoreni dio trase u nasipu) i objekt „Pergola“ koji prelazi preko željezničkih kolosijeka dužine oko 130 m. Ukupna dužina ove dionice je oko 730 m. Za ovu fazu ishodovana je Građevinska dozvola, odnosno Rješenje za faznu izgradnju, izdano od Općine Novi Grad Sarajevo. Ova dionica će se graditi u punom profilu Brze ceste.
  • II faza predstavlja dionicu između krajnje tačke objekta „Pergola“ do spoja sa ulicom Safeta Zajke, gdje se predviđa kružni tok. Dužina ove dionice sa kružnim tokom je oko 450 m. Za drugu fazu u toku je postupak eksproprijacije i po završetku će se izdati Građevinska dozvola za ovu dionicu.
  • Vrijednost svih radova za obe faze u skladu sa prihvaćenom  najpovoljnijom ponudom je 9.574.554,09 KM sa PDV-om

Rok za izvođenje radova I faze je 5 mjeseci, a ukupan rok za I i II fazu je 7 mjeseci počev od maja 2016. godine

Back To Top