skip to Main Content

PITANJE: Molimo za pojašnjenje člana 274. Zakona o upravnom postupku FBiH:

(1) Administrativno izvršenje provodi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju, ako posebnim propisom nije za to određen drugi organ.

(2) Ako je propisano da administrativno izvršenje ne može provoditi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju, a posebnim propisima nije određen organ koji je za to ovlašten, izvršenje provodi općinska odnosno gradska služba za upravu nadležna za poslove opće uprave na čijem se području nalazi prebivalište, odnosno boravište izvršenika, ako federalnim odnosno kantonalnim zakonom nije određena nadležnost drugog organa. 

(3) Administrativno izvršenje rješenja koja donose institucije koje imaju javne ovlasti, koje nisu zakonom ovlaštene da same izvršavaju svoja rješenja, dozvoljava i provodi općinska odnosno gradska služba za upravu nadležna za poslove opće uprave na čijem području se nalazi prebivalište, odnosno boravište izvršenika, ako federalnim odnosno kantonalnim zakonom nije određena nadležnost drugog organa.

Članom 282. (1) Ako se izvršenikova obaveza sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti i druga osoba, a izvršenik je ne izvrši uopće ili je ne izvrši u cijelosti, ova radnja će se izvršiti preko druge osobe, na trošak izvršenika. Izvršenik mora biti na to prethodno pismeno opomenut.

Prema Zakonu o građenju HNK („Službene novine HNK“, broj 4/13), član 78. propisuje da akt o dozvoli izvršenja iz člana 75. ovoga zakona donosi rukovodilac tijela uprave nadležne za oblast građenja.

U konkretnom slučaju, građevinski inspektor donio je rješenje o uklanjanju nelegalno izgrađene građevine. Izvršena je kontrola navedenog rješenja, a investitor nije postupio po naloženoj upravnoj mjeri. Kompletan predmet proslijeđen je nadležnoj službi za građenje na donošenje zaključka o dozvoli izvršenja. Ako je prema članu 274. stav 2. ZUP-a FBiH propisano da administrativno izvršenje ne može provoditi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju, a posebnim propisima nije određen organ koji je za to ovlašten, izvršenje provodi općinska odnosno gradska služba za upravu nadležna za poslove opće uprave. Koja je to služba, s obzirom na to da organ nema službu za izvršenje. Prilikom uklanjanja nelegalnog objekta pored inspektora, policije i izvođača radova ko prati izvršenje rješenja, da li inspektor ili referent imenovan za izvršenje rješenja? Ko ili koja služba imenuje referenta za izvršenje? Radi se o tome, da se vrši nadzor na radovima prilikom prinudnog izvršenja rješenja (potpisuje građevinsku knjigu, građevinski dnevnik i fakturu izvođača radova)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top