skip to Main Content

Zips 1430WE

POREZI
Prinudna naplata i izvršenje povrata PDV-a
Za sve poreske obaveze koje obveznici ne izmire u propisanim rokovima, UIO na raspolaganju ima mogućnost prinudne naplate, koju u praksi bez izuzetaka provodi. Postupak prinudne naplate indirektnih poreza inicira UIO, dok dužnici iniciraju eventualno ishodovanje odgođenog plaćanja ili plaćanje u ratama dužnog iznosa, podnošenjem zahtjeva i uz ispunjenje propisanih uslova. Ostvarivanje prava na odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama obveznici shvataju kao svojevrsnu “olakšavajuću okolnost” u postupku prinudne naplate, kada imaju očigledan problem likvidnosti i solventnosti, te je podnošenje zahtjeva potrebno izvršiti uz strogo ispunjenje svih uslova, kako bi isti bili odobreni. Nerijetke su situaciije i da obveznici indirektnih poreza imaju potraživanja od UIO po osnovu indirektnih poreza
Pišu: Dejan RAKIĆ, advokat
Boško SUKUR, dipl. ecc.

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Implikacije pandemije na poslovanje privrednih subjekata i kvalitet finansijskih izvještaja
Izvjesno je da pandemija COVID-19 ima negativne posljedice na poslovanje svih privrednih subjekata, posebno na poslovanje kompanija iz oblasti turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva i u avioindustriji. Te posljedice će uticati na smanjenje poslovnih aktivnost, potrošnje i direktnih stranih investicija, povećanje broja nezaposlenih, poremećaj spoljnotrgovonske razmjene i padom BDP. Važno je da privredni subjekti što brže i što adekvatnije reaguju u smislu sprovođenja odgovarajućijh aktivnosti u cilju zaštite zdravlja zaposlenih, kao i u cilju prilagođavanja poslovanja novonastaloj situaciji i na taj način ublaže negativne posljedice pandemije
Piše: mr. sci Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

RAČUNOVODSTVO
Suvremeni koncepti upravljanja troškovima
Obračun ciljnih troškova je jedan od najznačajnijih novonastalih koncepata informacijske podrške upravljanja troškovima, koji se pojavio kao neminovna posljedica nastojanja poduzeća da se prilagode suvremenim okolnostima i putem uspješnijeg konkurentskog nadmetanja kontinuirano održavaju i popravljaju svoju tržišnu poziciju. Ova metoda obračuna troškova potiče poduzeća da budu konkurentnija u okruženju gdje i najmanja razlika u cijeni može utjecati na kupce da se odluče za jeftiniji proizvod. To je uvjetovalo potrebu da se troškovima upravlja na mnogo podesniji, sveobuhvatniji i agresivniji način nego što se činilo do sada
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ 

JAVNE NABAVKE
Poništenje postupka nabavke usljed apsolutno bitne povrede postupka
Do povrede subjektivnih prava učesnika u postupku javne nabavke može doći u svakoj fazi postupka javnenabavke, izuzev u dijelu planiranja i obezbjeđivanja sredstava za svaku konkretnu nabavku (u isklјučivoj je nadležnosti ugovornog organa da planira javnu nabavku i da obezbjedi odgovarajuća sredstva za njeno provođenje). Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošilјkom. U žalbi se navode nepravilnosti u postupku javne nabavke, činjenice i dokazi za učinjene povrede i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti. Zakonodavac je propisao da se žalba, zbog učinjenih nepravilnosti, može uložiti u toku čitavog postupka javne nabavke
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

STVARNO PRAVO
Pravno (ne)jedinstvo nekretnine – povodom dvije recentne odluke sudova u Federaciji BiH i Republici Srpskoj
Novo stvarno pravo u BiH određuje pojam nekretenine na potpuno nov način. Umjesto dosadašnje odredbe, prema kojoj se zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne zgrade smatraju nepokretnim stvarima, prema novom stvarnom pravu se samo zemljišta sa svim što je s njima iznad ili ispod površine povezano smatraju nekretninom. Iza ovog izmijenjenog pojma nekretnine stoji jedna od osnovnih izmjena stvarnog prava u BiH. Time su zakonodavci u BiH ponovo uspostavili pravno jedinstvo nekretnine i dejstvo načela superficies solo cedit. Zakonske odredbe su jasne i nedvosmislene a ponovo uspostavljanje ovog načela temeljno je izmijenilo stvarno pravo u BiH. Ipak, u praksi postoje određena kolebanja u primjeni ovog principa. Neposredni povod ovog rada su dvije recentne odluke (jedna je donesena u Republici Srpskoj a druga u Federaciji BiH) koje su u suprotnosti sa principom pravnog jedinstva nekretnine
Piše: prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

USTAVNO SUDSTVO
Nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske u postupku ocjene zakona bivše SFRJ i SRBiH
Propisi bivše SFRJ i SRBiH su izgubili svoju važnost kao norme, ali se i dalje mogu primjenjivati svojim sadržajem ako udovoljavaju propisanim uslovima. Republika Srpska nije donijela Zakon o obligacionim odnosima, a nije preuzela u svoj pravni sistem ni zakon iz te oblasti koji je donijela bivša država (1978.), pa Ustavni sud, po našem mišljenju, nije nadležan da ga ocjenjuje na traženi način i da se upušta u meritum stvari. Ovaj sud samo ima nadležnost da da svoje mišljenje da li su ispunjeni uslovi za njegovu primjenu kao dopunskog izvora prava u Republici Srpskoj, shodno članu 12. Ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Srpske
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

GRAĐENJE
Izazovi primjene FIDIC ugovora o građenju
FIDIC Uslovi ugovora o građenju u našoj pravnoj i poslovnoj praksi predstavljaju relativno novi izazov. Sa intenziviranjem složenih građevinskih radova, finansiranjem od strane međunarodnih kreditora i učešćem stranih izvođača radova, naši investitori se sve češće susreću sa ugovaranjem izvođenja građevinskih radova korištenjem FIDIC općih uslova. Izazovi sa kojim se pri realizaciji takvih ugovora suočavaju domaći investitori mogu rezultirati ozbiljnim finansijskim rizicima. Iz toga nastaje potreba da se skrene pažnja na određene kritične tačke o kojim treba voditi računa
Piše: dr. sc. Almir GAGULA, advokat i docent na Pravnom fakultetu u Zenici

GRAĐANSKOPRAVNI ODNOSI
Rokovi u građanskopravnim stvarima za vrijeme pandemije COVID-19 u FBiH
U vremenu proglašenja stanja nesreće u FBiH usljed koronavirusa izostala je odgovarajuća aktivnost nadležnih u pogledu sudbine rokova u građanskopravnim stvarima, te su stranke nastojale iste ispoštovati nemajući sistemsku zaštitu od eventualnog propuštanja rokova. Federacija BiH je nakon više od 50 dana od proglašenja stanja nesreće donijela propis kojim je za vrijeme stanja nesreće 16. marta 2020. godine koje je trajalo do 31. maja 2020. godine propisala zastoj rokova u građanskopravnim stvarima. O ovoj zakonskoj odrednici svi učesnici građanskopravnih odnosa i parničnih postupka trebaju voditi računa. S obzirom na to da nakon proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane koronavirusom u FBiH virus nije nestao i da se svakodnevno javlja veliki broj novozaraženih ili novooboljelih osoba, te osoba kojima je određena samoizolacija, radi se o okolnostima o kojima treba voditi računa i dalje budući da realno mogu dovesti do propuštanja rokova
Piše: MA, Nives ABDAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PARNIČNI POSTUPAK
Izuzeće i isključenje vještaka
Vještačenje kao dokazno sredstvo odnosno dokazna parnična radnja je u funkciji utvrđenja činjenica na koje bi se primjenom materijalnog prava odlučilo o tužbenom zahtjevu. Ono se određuje „… kada je radi utvrđenja ili razjašnjenja određene činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.“ Uloga vještaka odnosno značaj vještačenja često su ključni za presuđenje, pa je i to razlog više da se vještaku onemogući vještačenje u onim slučajevima kada je ta dužnost, u konkretnom predmetu, nespojiva sa vještakovim odnosom prema drugim učesnicima postupka ili sa predmetom spora
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

 IZVRŠNI POSTUPAK
Intervencije ustavnih sudova u izvršne zakone
Kvalitet zakona o izvršnom postupku i jednog i drugog entiteta, ukoliko se ima u vidu da su oba donesena 2003.godine, te da se stoga ne radi o zakonima preuzetim iz ranijeg pravnog sustava, sudeći prema brojnim intervencijama Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH i Ustavnog suda RS, više je nego upitan. Unatoč brojnim izmjenama i dopunama, oba zakona (u oba entiteta) i dalje su neprilagođena potrebama stvarnosti, poglavito cilju žurnog i efikasnog postupanja (u izvršenju) kakav izvršni postupak mora biti
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

PDV-e kod prodaje nepokretnosti nakon isteka roka korišćenja od deset godina
PDV tretman prodaje i razmjene suvlasničkih udjela u nepokretnostima
PDV tretman usluga davanja u zakup aparata za igre na sreću
PDV tretman usluge proizvodnje dobara od materijala naručioca – stranog lica
– Odbitak ulaznog poreza za nabavku garaže
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc. 

Izvoz mašine u toku perioda za ispravku
Evidentiranje izdatih/primljenih avansa u PDV prijavi
Odbitak ulaznog PDV-a po fakturama za gradnju poslovnog objekta na zemljištu vlasnika obrta
„Proslijeđivanje“ uvezene robe
Dejan RAKIĆ, advokat

POREZI
Dokazivanje statusa rezidentnosti pravnog lica iz inostranstva – porez po odbitku
Uvjeti za obavljanje tržišne djelatnosti nerezidentnog pravnog lica u BiH
Formiranje podružnice pravnog lica na području drugog entiteta
Fuad BALTA, dipl. ecc.

Konsultantske usluge izvršene u inostranstvu
Dr. sci. Jozo PILJIĆ
Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE
Isplata naknade za godišnji odmor (regres)
Limiti isplate otpremnine zbog odlaska zaposlenika u penziju
Otpremnina prilikom sporazumnog prestanka radnog odnosa
Isplata u gotovom novcu – blagajna
Prihodi koji se ne smatraju dohotkom – isplata dobiti

FISKALIZACIJA
Obaveza posebne fiskalizacije veleprodajnog i maloprodajnog prometa
Prodaja imovine iz stečajne mase – evidencija prometa
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RASPOLAGANJE BUDŽETSKIM SREDSTVIMA
Ovlasti načelnika za raspolaganje i korištenje budžetskih sredstava

RAČUNOVODSTVO
Odgovornosti računovodstvene firme i certificiranog računovođe
Obavljanje poslova u poslovnom prostoru klijenta
Mr. sci. Ranko BATINIĆ ovlašteni revizor

KNJIGOVODSTVO
Evidentiranje prometa autobusnih karata
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Žalbeni postupak i uvid u ponude nižerangiranih ponuđača nakon e – aukcije
Podugovaranje i dokazivanje referenci u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
Zajedničko sufinansiranje izvođenja radova nije primjenjivo u postupku javne nabavke
Raskid ugovora o javnoj nabavci i (ne)mogućnost dodjele istog ugovora drugorangiranom ponuđaču
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

– Prethodna saradnja ugovornog organa i ponuđača nije od uticaja na postupak javne nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
– Status lica koje je sa radnog mjesta državnog službenika imenovano na radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom
Broj: 05-34-2-737-1/20 od 26. 8. 2020. godine

DRŽAVNI SLUŽBENICI U FEDERACIJI BiH
– Naknada za slučaj teške bolesti člana uže porodice – postupanje u slučaju nedostatka finansijskih sredstava
Pripravnički i volonterski staž
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i sindikata
Broj: 03-30/11-366/20 od 13. 2. 2020. godine
“Ustupanje” radne snage i iznajmljivanje poslovnog prostora i opreme drugom pravnom licu za obavljanje njegove djelatnosti
Broj: 03-30/11-61/20 od 15. 1. 2020. godine
Preraspored radnika u različite organizacione jedinice u istom mjestu rada
Broj: 03-30/11-24/20 od 10. 1. 2019. godine
Provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti radnika koji se nalazi na bolovanju (disciplinski postupak)
Broj: 03-30/11-1303/20 od 1. 6. 2020. godine
Ismira KALKAN, dipl. pravnik
Privremena spriječenost za rad – prava i obaveze radnika
Broj: 03-30/11-1172/20 od 15. 5. 2020. godine
– Menadžerski ugovor – ugovaranje odredbi koje su Zakonom izuzete od primjene na direktora
Broj: 03-30/11-1251/20 od 26. 5. 2020. godine

RADNI ODNOSI
Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
Ostvarivanje prava na regres za vrijeme privremene spriječenosti za rad (trudničko bolovanje)
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

PIO/MIO FBiH
Novi izračun penzije u slučaju naknadne uplate doprinosa
Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

JAVNA PREDUZEĆA
– Imenovanje lica sa ovlaštenjima vršenja poslovodne funkcije
– Javno preduzeće ne može obavljati poslove upravitelja zgradama na kojim je uspostavljeno etažno vlasništvo
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

EKSPROPRIJACIJA
Eksproprijacija nekretnina i rješavanje pristupnog puta
Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

IZVRŠNI POSTUPAK
Ograničenje izvršenja na plaći izvršenika
Naplata potraživanja od pravnog lica u likvidaciji ili stečaju
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
Ugovor kojim se uređuje građenje na tuđem zemljištu
Član 23. u vezi sa članom 53. ZOP i članom 53. stav 3. ZPP
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 46 0 P 077760 20 Rev od 28. 8. 2020. godine)

Stjecanje prava vlasništva temeljem pravnog posla
Član 53. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 18 0 P 033335 19 Gž od 21. 11. 2019. godine)
(Ne)mogućnost stjecanja suvlasništva ulaganjem u tuđu nekretninu
Član 250. i 251. Porodičnog zakona
Član 61. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 057478 17 Rev od 15. 10. 2019. godine)

Građenje na tuđem zemljištu
Član 27. i član 32. Zakona o vlasničkopravnim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 080953 20 Rev od 4. 5. 2020. godine) 

Faktičko deposjediranje nekretnina i pravo na naknadu
Član 3. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/98)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 46 0 P 014248 17 Rev 2 od 27. 2. 2018. godine)

 OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Pretvaranje predugovora o kupoprodaji u glavni ugovor
Član 45. u vezi sa članom 454. stav 1. ZOO
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 25 0 P 047927 19 Rev od 28. 8. 2020. godine)

Ništavost ugovora i povjerenje u zemljišne knjige
Član 103. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 18 0 P 020942 19 Gž 2 od 3. 10. 2019. godine)

NAKNADA ŠTETE
Osnovi odgovornosti za štetu
Član 154., 155. i 262. stav 2. ZOO-a
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 065458 18 Pž 3 od 26. 12. 2018. godine) 

IZVRŠNI POSTUPAK
Utvrđivanje dužnikove imovine
Član 37. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ip 199408 19 Pž od 28. 6. 2019. godine)

 UPRAVNI POSTUPAK
Postupanje drugostepenog organa po žalbi ako je u istoj stvari već poništavano prvostepeno rješenje
Član 240. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ , br. 2/98 i 48/99)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 019753 19 U od 16. 6. 2020. godine)

POREZI
Specifikacija isplate plata (Obrazac 2001) kao porezna prijava
Član 21. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – Ustavni sud Federacije BiH, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) Član 11.a Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“ , br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, i 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018634 18 U od 16. 3. 2020. godine)

Obaveza podnošenja specifikacija isplate plata (Obrazac 2001)
Član 11.a Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“ , br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, i 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018634 18 U od 16. 3. 2020. godine) 

Zastara za solidarne porezne obaveze direktora pravnog lica
Član 29., 30. i 74. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ , br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – Ustavni sud Federacije BiH, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018878 19 U od 15. 5. 2020. godine) 

Postojanje obaveze plaćanja u slučaju kada plate nisu isplaćene
Član 27. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) Član 11. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“ , br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, i 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018656 18 U od 17. 3. 2020. godine)

 Obavezni doprinosi u slučaju kada radnik radi nepuno radno vrijeme
Član 7. stav 1. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, i 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 017007 17 U od 16. 7. 2019. godine)

IZBORNO PRAVO
Prijevremeni prestanak mandata izabranom članu organa vlasti
Član 1.10 (1) tačka 4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Iž 033701 19 Iž od 8. 10. 2019. godine)

 NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top