skip to Main Content
Sudska Praksa 85 3d WEB

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad
DEJSTVO PREDUGOVORA
Prof. dr. Senad MULABDIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla

Izvorni naučni rad
ŠTA ČINI PREDMET HIPOTEKE (POVODOM ODLUKE OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI)?
Prof. dr Duško Medić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

 Pregledni naučni rad
Šta je sporno kod naknade troškova advokatu za odsustvo iz
kancelarije za vrijeme putovanja i putnih troškova za prevoz?
Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Spolni odnošaj s djetetom
Izazivanje opće opasnosti i ubistvo
Nesavjestan rad u službi – odgovornost za obavljanje dodijeljenih
poslova koji se ne odnose na redovne radne dužnosti

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Zakonitost naredbi za primjenu posebnih istražnih radnji izdatih od istražnog sudije Posebnog  odjeljena Okružnog suda u Beogradu
Pravo na obrazloženu odluku – obaveza suda da u njoj navede jasne i razumljive
razloge na kojima je zasnovana

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Nezakonitost dokaza
Ocjena postojanja ili nepostojanja činjenica
Pravo optuženih da odustanu od potpisanog sporazuma o priznanju krivnje
Samo je sud ovlašteni procesni subjekt da u fazi glavnog pretresa izdaje naredbu za
vještačenje ili njenu dopunu
Nisu obrazloženi žalbeni osnovi, pa se pravilnost pobijanog rješenja u tom dijelu nije
mogla ni ispitati Sud nije povrijedio pravo na odbranu optuženog
Jednu konkretnu brzinu kretanja vozila nije moguće istovremeno kvalifikovati kao nepodešenu i nepropisnu
Bitna povreda postupka
Pravni institut blagodati pridruživanja (beneficium cohesioonis) ne može se primijeniti u prvostepenom postupku, već samo u drugostepenom postupku

 GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

STVARNO PRAVO
Ugovor kojim se uređuje građenje na tuđem zemljištu
(Su)vlasništvo objekta
Pretpostavljeno vlasništvo
Brisanje državnog vlasništva

OBLIGACIONI ODNOSI – OPĆI DIO
Pretvaranje predugovora o kupoprodaji u glavni ugovor
Sklapanje ugovora u ime drugog bez njegovog ovlaštenja
Zastupanje po advokatu sa sjedištem kancelarije izvan BiH
Posljedice raskida ugovora
Isplata osigurane sume kod ugovora o dobrovoljnom osiguranju
Stjecanje bez osnova
Ugovorna kazna
Pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Kompenzaciona izjava
Prigovor kompenzacije
Tužba za povrat dionica i rok zastare potraživanja naknade štete
Rok zastare za naplatu regresnog duga od solidarnog dužnika
Tzv. Privilegovani rok zastare
Sporazum o poravnanju

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Osnovi odgovornosti za štetu
Uticaj prirodnih faktora na obavezu naknade štete
Odgovornost zdravstvene ustanove za štete
Odgovornost doktora za štetu
Prigovor podijeljene odgovornosti za štetu
Naknada štete za objekat u eksploatacionom rudnom polju
Stablo kao opasna stvar i izvor štete
Naknada štete policijskom službeniku
Naknada izmakle koristi
Podijeljena odgovornost za štetu
Naknada nematerijalne štete zbog gubitka ploda

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Utvrđivanje neblagodarnosti kod ugovora o poklonu

PORODIČNO PRAVO
Bračna stečevina
Dugovi kao teret bračne zajednice
Posebna imovina bračnih partnera
Dužnost organa starateljstva da dostavi prijedlog o povjeri djeteta

NASLJEDNO PRAVO
Zastara prava nasljednika za predaju zaostavštine

RADNO PRAVO
Korištenje godišnjeg odmora u vrijeme obavljanja javne funkcije
Vremensko važenje zakona
Otkaz ugovora o radu bez otkaznog roka
Otkaz ugovora o radu
Izvršenje pravomoćne presude za povrat na ranije radno mjesto
Naknada plaće usljed nazakonitog otkaza
Otkaz uz ponudu novog ugovora o radu
Ugovor o plaći, pravima i obavezama savjetnika direktora
Važenje kolektivnog ugovora nakon promjene vlasničke strukture
Naknada za odvojeni život
Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u vrijeme neradnih dana i dana državnih praznika u institucijama BiH
Otpremnina za odlazak u penziju u institucijama BiH
Diskriminacija zaposlenika po osnovu starosne dobi
Kriteriji pri izboru zaposlenika i diskriminacija

DRŽAVNA SLUŽBA
Mogućnost da kandidat – učesnik javnog konkursa u žalbenom postupku osporava
dodijeljene ocjene i stručnost pojedinih članova komisije za izbor

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Raspoređivanje invalida II kategorije na drugo radno mjesto

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama

ZAŠTITA OD KLEVETE
Postojanje klevete

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Zabilježba postojanja prava

PARNIČNI POSTUPAK
Povreda pravila o mjesnoj nadležnosti
Isključiva mjesna nadležnost u sporovima o nekretninama
(Ne)nadležnost redovitih sudova za rješavanje pitanja vezana za članstvo u udruženjima / udrugama
Stečajni postupak i nadležnost suda
Pravna priroda spora
Nadležnost suda za sporove sa međunarodnim elementom
Eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva kod radnih sporova
Nedopuštenost posebne žalbe
Predlaganje novih dokaza na glavnoj raspravi
Primjena pravila o teretu dokazivanja
Pojašnjenja nalaza i mišljenja vještaka
Odbijanje izvođenja dokaza dostavljenog u kopiji
Posljedice zbog nedostavljanja isprava
Određivanje drugog vještaka zbog nerazjašnjenja činjenica
Ocjena dokaza
Samo jedan dokaz o osnovanosti zahtjeva
Značaj iskaza pred sudom i pisane izjave svjedoka
Prigovor zastare potraživanja i žalbeni postupak
Izuzetna revizija
(Ne)sporna pitanja za izuzetnu reviziju
Označavanje podružnice tuženog
Dopuštenost revizije prema vrijednosti spora kod tužbenog odnosno protivtužbenog zahtjeva
Promjena vrijednosti spora i dopuštenost revizije
Sadržaj prijedloga za nastavak postupka
Ispravno popunjena dostavnica kao dokaz dostave
(Ne)pristranosti sudije
Isključenje sudije drugostepenog suda
Pravo na naknadu troškova sastava zahtjeva za vansudsku nagodbu

VANPARNIČNI POSTUPAK
Izreka odluke o fizičkoj diobi parcela

IZVRŠNI POSTUPAK
Utvrđivanje dužnikove imovine
Načelo formalnog legaliteta u izvršnom postupku
Razlika između administrativne zabrane na plaću i ugovora o jemstvu

LIKVIDACIJA
Izmirenje obaveza nakon likvidacije

UPRAVNO PRAVO

GRAĐENJE
Zaštita susjedskih prava
Uklanjanje građevine zbog fizičke dotrajalosti ili oštećenja – stvarna nadležnost za vođenje upravnog postupka
Uklanjanje građevine zbog fizičke dotrajalosti ili oštećenja – obveznik troškova uklanjanja

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI
Prenošenje prava svojine na jedinice lokalne samouprave

KATASTAR
Upisa nekretnina u javne evidencije

POREZI
Specifikacija isplate plata (Obrazac 2001) kao porezna prijava
Obaveza podnošenja specifikacija isplate plata (Obrazac 2001)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Uplata doprinosa za nezaposlene osobe – vremensko važenje zakona
Uplata doprinosa za nezaposlene osobe – uslovi za priznavanje prava koji se tiču
dužine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju
Priznavanje staža osiguranja do tri godine
Prestanak prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

UPRAVNI POSTUPAK
Izostanak razloga zbog kojih je upravnim aktom odbijen zahtjev stranke
Blagovremenost prijedloga za ponavljanje upravnog postupka
Postupanje drugostepenog organa po žalbi ako je u  istoj stvari već poništavano prvostepeno rješenje
Oglašavanje rješenja ništavim

UPRAVNI SPOR
Tužba zbog ćutanja uprave

IZBORNO PRAVO
Pravni lijekovi u postupku izbornih žalbi

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA ŽIVOT

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI
Kontrola opravdanosti mjere pritvora

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Zemljišne knjige
Upis promjene prava u katastarskom operatu
Povrat stana
Otkup stana
Svojstvo advokata
Obrazloženje presude
Zastarjelost potraživanja
Izvršni postupak
Radni odnosi
Priznanje krivice
Pravo na „suđenje u razumnom roku“

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I KAŽNjAVANjE SAMO NA OSNOVU ZAKONA

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

NEDISKRIMINACIJA U VEZI SA PRAVOM NA PORODIČNI
ŽIVOT I PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA IMOVINU I ZABRANA DISKRIMINACIJE

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete zakupoprimcu
Zaključivanje ugovora o zajmu bez potpisivanja ugovora od strane zajmodavca

OBLIGACIONI ODNOSI
Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva

RADNO PRAVO
Kvalifikacija povrede radne obaveze

REPUBLIKA SRBIJA

PORODIČNO PRAVO
Značaj mišljenja djeteta o vršenju roditeljskog prava

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete kada zemljište u privatnom  vlasništvu postane javno dobro

PARNIČNI POSTUPAK
Blagovremenost revizije zainteresovanog lica
Teret dokazivanja zajedničkih obaveza bračnih partnera 

REPUBLIKA CRNA GORA

STVARNO PRAVO
Aktivna legitimacija za utvrđivanje ništavosti  ugovora o kontinuiranoj hipoteci

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete u slučaju ništavosti ugovora

PORODIČNO PRAVO
Raspolaganje bračnom tekovinom od strane jednog bračnog druga

RADNO PRAVO
Prestanak radnog odnosa za vrijeme trudničkog bolovanja

IV dio 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Mahi protiv Belgije
Gros protiv Slovenije
Popović i drugi protiv Srbije
Kasmi protiv Albanije

Back To Top