skip to Main Content
Zips 1401 3dWEB

POREZ NA DOHODAK – Nesamostalna djelatnost u korelaciji sa oporezivanjem
Obveznik i dužnik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti je zaposlenik, ali poslodavac kao porezni agent (i druga lica koja se u smislu ovog pravilnika smatraju poslodavcem) je odgovoran za: porez koji je dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani račun, pravilno vođenje evidencija, dostavljanje godišnjih izvještaja o isplaćenim oporezivim prihodima i plaćenim porezima Poreznoj upravi. Za manje obračunate i uplaćene iznose poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti dužnicima se smatraju i poslodavac i zaposlenik, ali i pravno i fizičko lice koje se, prema propisima o porezu na dohodak, smatra poslodavcem
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI – Sačinjavanje i podnošenje prijave za porez na dohodak u Brčko Distriktu BiH za 2018. godinu
Sačinjavanje godišnje poreske prijave za poresku godinu i utvrđivanje konačnog poreza na dohodak je procesna radnja koju je poreski obveznik dužan izvršiti u skladu sa zakonskim propisima, po isteku poreske godine. Kao rezultat utvrđivanja konačnog dohotka u postupku podnošenja poreske prijave, postoji mogućnost da je obveznik dužan platiti razliku u odnosu na akontativno plaćeni porez, ali i ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza, međutim, moguća je i opcija da je akontativno plaćeni porez jednak konačnom. Naime, utvrđivanje konačnog dohotka, u okviru godišnje poreske prijave pruža priliku da se izvrši tekuće „izravnanje poreske osnovice“ („prebijanje“ dohodaka i gubitaka različitih oporezivih djelatnosti), kao i vremensko „izravnanje poreske osnovice“ (prenos neiskorištenog gubitka iz prethodnih razdoblja oporezivanja), te da se uzmu u obzir eventualno neiskorišteni lični odbici
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

PROFITABILNOST PODUZEĆA – Određivanje troška kapitala poduzeća
U članku ćemo prikazati metodologije izračuna ukupnog troška kapitala kao temeljnog standarda profitabilnosti poduzeća kojim se određuje minimalna očekivana profitabilnost investicije, odnosno profitabilnost neophodna da se zadrži postojeća vrijednost poduzeća. Zabrinjavajuća je činjenica da tek manji broj poduzeća u Bosni i Hercegovini na ispravan način izračunava ukupni trošak kapitala angažiranog u poslovanju. Stoga je temeljni cilj rada na jednom mjestu prikazati sve bitne elemente izračuna ovog važnog pokazatelja, kao i ukazati na probleme procjene određenih varijabli koje su uključene u izračun. Različiti dugoročni izvori financiranja poduzeća čine njegovu strukturu kapitala. Kapital koji formira strukturu kapitala nekog poduzeća ima svoju cijenu, odnosno trošak, a jedna od važnijih zadaća financijskog menadžera i njegovog tima jeste kontinuirano određivanje ukupnog troška kapitala angažiranog u poslovanju. Ukupni trošak kapitala je varijabla bez čijeg se poznavanja ne može pristupiti analizi uspješnosti poslovanja poduzeća, procjeni njegove ekonomske vrijednosti ili analizi isplativosti planiranih investicija
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZI – Oporezivanje digitalnih aktivnosti  
Ubrzani razvoj digitalne tehnologije sve se više odražava na međunarodni porezni sustav, posebice radi zastarjelih poreznih pravila koja više ne odgovaraju trenutnim uvjetima u kojima je omogućeno internetsko prekogranično trgovanje za koje nije nužna fizička prisutnost u kojima se poduzeća u pretežitoj mjeri oslanjanju na nematerijalnu imovinu čiju je vrijednost sve teže utvrditi i u kojem su sadržaj koji stvaraju korisnici i prikupljanje podataka postale osnovne aktivnosti za stvaranje vrijednosti digitalnih poduzeća. Stoga je na razini EU bilo potrebno poduzeti zakonodavne mjere kako bi se stvorili preduvjeti za pravednije i djelotvornije oporezivanje, te u konačnici pravodobno odgovorilo na sve digitalne izazove modernog doba
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

JAVNE NABAVKE – Žalba u postupku nabavke radova (slučaj iz prakse)
U skladu sa članom 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), kojim je propisano da se žalba može izjaviti najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača, jedan od ponuđača, učesnika u postupku nabavke radova – rekonstrukcija i adaptacija poslovnog objekta, uložio je žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalitelj je prije ulaganja žalbe ugovornom organu izvršio uvid u ponudu izabranog ponuđača i cjelokupnu dokumentaciju postupka nabavke. U okviru zahtjeva za vršenje uvida u ponudu zahtijevano je i kopiranje relevantne dokumentacije. Ugovorni organ je postupio po zahtjevu, odobrio uvid i dozvolio kopiranje dokumentacije
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

– Primjena preferencijalnog faktora kada se ugovori dodjeljuju u više različitih godina
Okvirni sporazum za nabavke usluga koje se nabavljaju po posebnom režimu?  
Učešće javnog preduzeća u postupcima javnih nabavki u svojstvu ponuđača
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

RADNI ODNOSI  – Zaštita prava iz radnog odnosa – neka sporna pitanja u vezi primjene odredbe o zaštiti povrijeđenog prava pred nadležnim sudom
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu1, čije izmjene su stupile na snagu 17. 11. 2018. godine, izmijenjena je odredba člana 114. Zakona o radu2 tako da sada ista glasi: „radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom. Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom“
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

STVARNA PRAVA  – Građenje na tuđem zemljištu
Građenje na tuđem zemljištu je originarni način sticanja prava svojine. To je slučaj vještačkog priraštaja nepokretnosti, koji postoji kada neko svojim materijalom i radom podigne građevinski objekat na tuđem zemljištu, a pri tome između njega i vlasnika zemljišta ne postoji ugovorni ili drugi odnos koji to reguliše. Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske ovaj institut značajno reformiše. Generalno opredjeljenje je da se primarno štiti vlasnik zemljišta. Načelo superficies solo cedit je sada gotovo dosljedno sprovedeno. Jedini izuzetak je slučaj kada je graditelj savjestan, a vlasnik zemljišta nesavjestan. Tada graditelj postaje vlasnik zgrade sa zemljištem za njenu redovnu upotrebu. U svim ostalim slučajevima preferira se vlasnik zemljišta
Piše: prof. dr. Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

PRIRUČNIK 3
PARNIČNI POSTUPAK –  Povreda raspravnog načela u dispozitivnim sporovima kada je prvostepena odluka ukinuta
U parničnim postupcima u BiH zastupljeno je raspravno načelo u pogledu prikupljanja procesne građe u dispozitivnim sporovima. Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i da izvode dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. Raspravno načelo u našoj zemlji zastupljeno je od 2003. godine do kada je bilo prisutno istražno načelo i to više decenija
Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku*

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

– Pravo na odbitak ulaznog PDV-a
Promet korištenog građevinskog objekta
– Naknadno odobreni rabat
Dejan RAKIĆ, advokat

– Oporezivanje aktivnosti u obrazovnovaspitnom i instruktivnom radu
– Prevoz sopstvenih dobara koji obveznik vrši za sopstvene potrebe?
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Najam opreme od ino firme
 – Kratkoročni najam i odbitak ulaznog PDV-a
 Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

POREZ NA DOHODAK  – Prihod iz nesamostalne ili samostalne djelatnosti? (Broj 05-14-2-583/18-1 od 2. 2. 2018. godine)

POREZ NA DOBIT – Umanjenje porezne osnovice po osnovu investiranja iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu (Broj 05-14-2-8907/17-1 od 3. 1. 2018. godine)

FINANSIJE – Otpis potraživanja/obaveza po osnovu dužničko-povjerilačkog odnosa

POREZ PO ODBITKU – Oporezivanje ugovora o djelu za usluge projektovanja koje nerezidentno lice vrši pravnom licu u FBiH

PLATNI PROMET – Iznošenje strane gotovine i čekova

POREZ NA DOBIT – Akumulirani gubitak i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit

POREZ NA DOHODAK – Korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe u mjestu rada

NEPROFITNE ORGANIZACIJE – Oporezivanje prihoda fondacija
Fuad BALTA, dipl. ecc.

KNJIGOVODSTVO

Storniranje fakture
– Knjiženje troškova dorade sirovina i materijala

RAČUNOVODSTVO
Ispravka vrijednosti potraživanja
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

– Povratak državnih službenika sa izabranih ili imenovanih funkcija i odlazak na te funkcije (Broj: 05-34-2-1460/18, od 31. 12. 2018. godine)  
– Natječajna procedura – nekompletne prijave 
 Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Izdavanje ovlaštenja za poslove periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (Broj: 03-34/11-2150/18 AG od 3. 9. 2018. godine)

– Postupak arbitraže u slučaju uskraćivanja saglasnosti vijeća zaposlenika (Broj: 03-34/11-2235/18 AG od 1. 10. 2018. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Otkaz iz ekonomskih razloga za vrijeme trajanja štrajka (Broj: 03-34/11-2638/18 IK od 17. 12. 2018. godine)
 – Način dokazivanja otkaza zbog konzumiranja alkohola (Broj: 03-34/11-2639/18 IK od 16. 11. 2018. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI – Zdravstveno osiguranje za lice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
Dr. sc. Emina HASANAGIĆ

SIGURNOST PROMETA – Pokretanje prekršajnog postupka u vezi održavanja i zaštite javnih cesta
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PIO / MIO  – Postupak penzionisanja osiguranika koji je staž osiguranja ostvario u FBiH i RS mr. sc. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

PRIVREDNO PRAVO  – Prestanak pravnog lica, Član 73. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine Federacije BiH“ broj 81/15) (Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH, kojom je odbačen prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 32 0 Ps 268678 18 Spp od 19. 10. 2018. godine)

MJENIČNO PRAVO – Prigovor zastare u postupku protesta mjenice, Čl. 71. i 80. Zakona o mjenici (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 V 065661 15 Gž od 1. 12. 2017. godine)

STVARNA PRAVA – Nadležnost u sporu za brisanje prisilnog sudskog založnog prava – hipoteke, Član 183. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13) (Iz rješenja apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 023063 17 Gž od 14. 9. 2017. godine)  

RADNO PRAVO – Preobražaj radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme, Član 16. stav 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) (Iz presude apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 025764 18 Gž od 19. 9. 2018. godine)

POREZI – Uručenje naloga za plaćanje i pokretanje postupka prinudne naplate, Član 43. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14) (Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 016310 17 U, od 16. 1. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK  – Sukob nadležnosti između općinskog i kantonalnog suda (zbog ukidanja odluke), Član 224. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 Ps 037611 18 R 2 od 16. 7. 2018. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK – Troškovi postupka i zakonska zatezna kamata,  Član 28. stav 2. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18) (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 P 192067 18 Gž 2 od 24. 01. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

CARINE I CARINSKI PROPISI

POPIS ROBA I PRIPADAJUĆIH STOPA – Utvrđena Carinska tarifa za 2019. godinu
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2019. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 95/18 od 31. 12. 2018. godine. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2019. godine 
Piše: Nermin JUSIĆ, dipl. oec.

CARINSKI POSTUPAK – Privremeni unos/iznos robe bh. putnika na stranim graničnim prelazima II-dio
Kada putnik sa bh. pasošem napušta carinsko područje BiH u svom ručnom i predatom prtljagu može privremeno iznijeti robu, ali onda tu istu robu unosi u drugu zemlju, te vrši privremeni uvoz koji je carinski postupak kojim se dopušta bh. putnicima upotreba robe koja je bh. roba (ili roba iz treće zemlje odnosno tranzita) u stranom carinskom području u određene propisane svrhe, bez njenog podlijeganja mjerama trgovinske politike, kada je ta roba namijenjena za ponovni izvoz u određenom roku u kojem mora ostati u nepromijenjenom stanju, osim uobičajenog smanjenja vrijednosti usljed njene normalne upotrebe za vrijeme trajanja privremenog uvoza
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

Back To Top