skip to Main Content

PITANJE: Vlasnici stanova su suvlasnici zgrade i zemljišta ispod zgrade sa određenim suvlasničkim dijelovima. Šta je sa zemljištem za redovnu upotrebu zgrade i načinom sticanja tog prava?

 

ODGOVOR: Odredbama člana 39. Zakona o građevinskom zemljištu iz 2003. godine određeno je da vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade (etažni vlasnik) stupanjem na snagu zakona stiče pravo vlasništva na zemljištu pod zgradom i na onoj površini zemljišta koje je regulacionim planom ili planom parcelizacije utvrđeno da služi za redovnu upotrebu zgrade.

U vezi sa ovim ističemo da je članom 80. Zakona o stvarnim pravima FBiH propisano da je pomenuti tip vlasništva – etažno vlasništvo – neodvojivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno. Pri tome, etažni vlasnik na zajedničkim dijelovima nekretnine ima pravo suvlasništva, a etažno vlasništvo može se uspostaviti i na odgovarajućem suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

Citiranim odredbama propisano je između ostalog i to da se na pitanja etažnog vlasništva, u smislu odredaba navedenog Zakona o stvarnim pravima FBiH shodno primjenjuju opća pravila o suvlasništvu.

Back To Top