skip to Main Content

Zzoks

 

Vlada Kantona Sarajevo je juče na sjednici utvrdila i Skupštini uputila Prijedlog Finansijskog  plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016.godinu, a koji je predložen u iznosu do 364.153.751 KM.

Kako bi se osigurao kontinuitet finansiranja usluga zdravstvene zaštite, taj plan je urađen po trenutno važećim kriterijima.

Po tom planu, za rashode zdravstvene zaštite planirana su sredstva od 329.230.300 KM, što čini 94,73 posto ukupnih rashoda ovog budžeta. Od toga za primarnu zdravstvenu zaštitu predviđen je 81.230.200 KM.

U narednih mjesec dana biće objavljen javni poziv za finansiranje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za tekuću godinu koja bi se ugovorila sa privatnim zdravstvenim ustanovama za što je u ovom finansijskom planu planirano izdvojiti 2.000.000 KM.

Na isti način je  planirano utrošiti 500.000 KM za ugovaranje pružanja usluga porodične medicine u privatnim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju zakonske uslove za pružanje takvih usluga.

Sredstva za ovu namjenu su povećana u odnosu na 2015. godinu iz razloga što se time zdravstvene ustanove u javnom i privatnom sektoru tretiraju pod jednakim uvjetima i omogućava veći stepen kontrole u privatnom sektoru.

Za usluge medicinske rehabilitacije planirano je utrošiti 1.050.000 KM, dok troškovi lijekova u ovoj godini bi trebali biti 76.443.500 KM što je za tri posto manje od izvršenja ovih troškova u prethodnoj godini.

Za finansiranje bolničko zdravstvene zaštite planirano je izdvojiti 144.914.000 KM.

Sredstva za liječenje u inostranstvu planirana su u ukupnom iznosu od 2.800.000 KM, a za ostvarivanje prava na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava planirano je izdvojiti 7.998.000 KM.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS dalje navodi iznose za naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad, zatim za kapitalne transfere, za obaveze po osnovu kredita, za kapitalne izdatke, troškove Stručne službe Zavoda.

O tome će biti više riječi kada se Plan nađe pred zastupnicima Skupštine KS koja donosi konačnu odluku, saopćila je Press služba Kantona Sarajevo.

Back To Top