skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru (JR) korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi. Riječ je o naknadama koje se isplaćuju na teret Budžeta FBiH, odnosno budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova vanbudžetskih fondova. Zakon, također, propisuje način prikupljanja i klasifikaciju pokazatelja, te način izvještavanja.

Donošenje ovog zakona jedna je od obaveza iz Reformske agenda i njegovim upućivanjem u Parlament Vlada Federacije BiH značajno ostvaruje aktivnosti u oblasti socijalne politike.

JR uspostavlja, vodi i održava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a korisnici i, ujedno, obveznici unosa podataka u JR su sva tijela uprave svih nivoa vlasti u FBiH, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje, kao i ostale javne ustanove i izvanbudžetski fondovi koji isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.

Vlasnik Jedinstvenog registra je Federacija BiH, a on će biti formiran na osnovu podataka postojeće elektronske baze za naknade po propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, za naknade po propisima iz oblasti socijalne zaštite, te podataka iz drugih elektronskih i vanelektronskih baza na nivoima FBiH, kantona i općina.

Podaci prikupljeni u JR namijenjeni su za kontrolu namjenskog utroška budžetskih sredstava svih nivoa budžetskih korisnika, donošenje kvalitetnih i transparentnih finansijskih izvještaja o korištenju budžetskih sredstava, za utvrđivanje prijedloga smjernica ekonomske i fiskalne politike i druge vidove ekonomskog planiranja, analize i izvještavanja, te za objavljivanje konsolidovanih polugodišnjih i godišnjih izvještaja o javnim rashodima nastalim na osnovu isplate gotovinskih naknada pojedincima.

Provođenje Zakona stvara pretpostavke da buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu biti bazirana na institutu cenzusa, što bi riješilo niz nedostataka u postojećem sistemu i omogućilo adekvatniju socijalna pomoć porodicama i pojedincima.

Uspostavljanjem Jedinstvenog registra bit će osiguran centralizirani sistem informacija i izvještavanja o svim isplatama gotovinskih naknada po bilo kojem osnovu, što će nadležnim institucijama biti od koristi u postupku kontrole namjenskog utroška budžetskih sredstava, planiranju budžeta, kvalitetnom i transparentnom finansijskom izvještavanju i kreiranju ekonomske i fiskalne politke u Federaciji BiH.

Nadzor nad provođenjem Zakona o jedinstvenom registru (JR) korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a na ovaj zakon se primjenjuju odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Back To Top