skip to Main Content

Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Jedna od novina je brisanje odredbe u važećem zakonu koja je obavezivala pravne osobe na dostavu financijskog izvještaja bilanca uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA), a cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike. Naime, Porezna uprava FBIH ima pristup bazi podataka FIA te nije potrebna i dodatna dokumentacija.

Predložena je i dopuna članka 19. važećeg zakona koji uređuje troškove amortizacije s ciljem sprječavanja većeg troška za pravne osobe i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi.

Važeći zakon o porezu na dobit uredio je porezno priznavanje rashoda koji nastaju na ime kamata kroz pravilo “istanjene kapitalizacije” od kojeg su izuzete financijske institucije koje su u momentu predlaganja važećeg zakona bile pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH, stoga u tadašnjem tekstu zakona nisu uključena lizing društva.

Back To Top