skip to Main Content

Potreba za detaljnijim i preciznijim utvrđivanjem visine naknada za korištenje cestovnog zemljišta i postojeće infrastrukture autocesta i brzih cesta razlog je što je Vlada FBiH donijela novu Uredbu o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH. Na ovaj način su naknade usklađene s tržišnim cijenama u regiji i ekonomskim prilikama u Federaciji BiH.

Pod cestovnim zemljištem koje pripada autocestama i brzim cestama i koje može biti dodijeljeno i na privremeno korištenje podrazumijeva se zemljište u državnom vlasništvu Federacije BiH sa obje strane trupa autoceste i brze ceste, koje služi poslovnim zgradama i objektima, te druga zemljišta koje pripadaju autocestama.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će, na osnovu Uredbe, sa svim korisnicima usluga zaključiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta, postojeće infrastrukture i obavljanju pratećih djelatnosti.

Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta radi izgradnje objekata s ciljem obavljanja pratećih usluga ili izgradnje objekata prateće infrastrukture utvrđuje se mjesečno u konvertibilnim markama i pored autoceste po metru kvadratnom iznosi osam KM, a pored brze ceste 6,50 KM.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta za polaganje instalacija (toplovodi, elektroinstalacije, telefonske instalacije, kanalizacija, vodovodne instalacije i sl.) po metru kvadratnom iznosi 0,50 KM (brze ceste) i 1,00 KM (autoceste).

Kada je riječ o polaganju podzemnih instalacija kroz postojeću podzemnu infrastrukturu Autocesta FBiH, naknada iznosi po jednom dužnom metru 1,50 KM za autoceste i 1,00 KM za brze ceste.

Za sve ove naknade se pri obračunu primjenjuju koeficijenti zbog kojih je, što je veća površina zemljišta ili duža korištena podzemna struktura, cijena po jednom kvadratnom i dužnom metru manja.

Fizičke i pravne osobe plaćaju i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu. Te naknade za benzinske pumpe, motele, restorane, trgovine i druge usluge i caffee iznose, zavisno nalaze li se uz autocestu ili brzu cestu, od 100 do 500 KM mjesečno.

Uredbom su projicirane i naknade za korištenje optičkog vlakna, iznajmljivanje telekomunikacijske opreme u tunelima, korištenje opreme za snabdijevanje električnom energijom i troškove administrativnog postupka.

Back To Top