skip to Main Content

????????????????????????????????????

 

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Jednim od njih je precizirano da naknada plaće ne može biti manja od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, članom 56. Prijedloga zakona propisano je da je osnovica za određivanje naknade plaće prosječna neto plaća koju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti, valorizacijom dovedena na nivo plaća za mjesec za koji se isplaćuje naknada, a stavom dva istog člana je propisan način valorizacije.

S tim u vezi, iako je drugim propisima definisan najniži iznos plaće, odnosno naknade, ocijenjeno je da, zbog eventualnih nedoumica i provođenja ove odredbe u praksi, treba dodatno precizirati da ova naknada ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH.

Proširen je član koji se odnosi na postupak za utvrđivanje penzijskog staža. Zahtjev za pokretanje postupka, prema amandamanu, osim osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije, kao i člana porodice umrlog osiguranika, odnosno člana porodice. može pokrenuti i poslodavac.

Naime, slučajevi iz prakse pokazuju da se u većini predmeta radni staž upisan u radnu knjižicu ne podudara s penzijskim stažom. To stvara velike probleme u provedbi, jer poslodavac na osnovu upisanog radnog staža u knjižici donosi rješenje o prestanku radnog odnosa za radnika zbog odlaska u penziju, a nakon nekoliko mjeseci prilikom utvrđivanja penzijskog staža Federalni zavod PIO utvrdi da radnik, zbog nedostatka penzijskog staža, ne ispunjava uslove za starosnu penziju.

Novim stavom u članu 138. izričito je propisano da pravo na penziju ostvarenu po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona neće biti ponovo određivano po odredbama ovog zakona, osim u slučajevima određenim ovim zakonom. S tim u vezi, precizirano je da će, po istom principu zaštite stečenih prava, pored penzije, biti zaštćeno i stečeno pravo na naknadu ostvarenu po dosadašnjem propisu.

Federalna vlada danas nije prihvatila amandmane koje su na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podnijele poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina, Jasmina Zubić i Anela Šestić – Begović, te poslanik Ismet Osmanović.

Back To Top