skip to Main Content

Sektor za javna dokumenta Vanjskotrgovinske komore BiH, u okviru svojih nadležnosti i redovnih poslova, izdaje ‘Potvrdu o višoj sili’ koja bh. kompanijama omogućava da svojim poslovnim partnerima dokažu nemogućnost poštivanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga, odnosno iz razloga na koje one nisu mogla uticati i koje nisu mogle predvidjeti.

Ovaj dokument aktualiziran je zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa zbog čega su mnoge firme ometene u svojim redovnim poslovnim aktivnostima. Na osnovu analiza koje je izvršila VTKBiH, a u okviru kojih je anketirano oko 250 preduzeća u BiH, uočeno je da trenutno najveće posljedice na poslovanje izražavaju prerađivačke i transportne kompanije, odnosno mala i srednja preduzeća i turizam.

Vis Maior potvrda je dokument – ovjera, koja služi da se zbog objektivnih razloga (vremenske nepogode, redukcije energenata, zemljotres, itd.), privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa.

Da bi VTKBiH izdala ovakvu ‘Potvrdu o višoj sili’ potrebno je dostaviti pisani zahtjev na memorandumu kompanije u kojem se moraju navesti konkretni podaci o usluzi/proizvodu koji nije mogao biti realiziran radi „više sile“, broj ugovora na koji se odnosi nemogućnost ispunjenja obaveza, naziv robe koja je trebala biti isporučena, rok isporuke i područje/mjesto na kojoj se dogodila „viša sila“.

Back To Top