skip to Main Content

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) u članu 50. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

“(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2020. godine.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Back To Top