skip to Main Content

PITANJE: Interni revizori prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva … ZDK su zaposleni u Sektoru za internu reviziju na radnom mjestu stručni savjetnici – interni revizori.

Odlukama Vlade o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, za radno mjesto stručnih savjetnika-internih revizora primijenjen je koeficijent 4,10 koji se odnosi na radno mjesto stručnog savjetnika (VII platni razred) i utvrđen dodatak od 20% na osnovnu plaću po osnovu posebnih uslova rada. Međutim, prema članu 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10,111/12) i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK („Službene novine ZDK“,  broj 1/18) za radno mjesto interni revizor utvrđen je koeficijent 5,20 (IV platni razred), iz čega proizlazi da koeficijent internih revizora nije usklađen sa navedenim zakonskim propisima. Napominjemo da je kod većine korisnika na nivou Federacije BiH primijenjen odgovarajući koeficijent 5,20 u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, obzirom da se u skladu sa Zakonom o internoj reviziji i Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH radi o obavljanju najsloženijih poslova i radnih zadataka, za koje je potrebno osim određenog stepene obrazovanja i drugih posebnih uslova posjedovanje i specijalističkog ispita za interne revizore. S obzirom na to da smo Rješenjem o postavljenju državnog službenika svrstani u rang stručnog savjetnika, odnosno u VII platni razred, čime je primijenjen i manji koeficijent koji nije u skladu sa zakonski utvrđenim koeficijentom, molimo za odgovor po pitanju primjene koeficijenta za interne revizore kod obračuna plaća u organima vlasti FBiH.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top