skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da visinu nagrada za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti, utvrđuje federalni ministar pravde i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Razlog za donošenje zakona je utvrđivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti. U FBiH je u primjeni Zakon o advokaturi FBiH koji predviđa donošenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, ali ne sadržava odredbu kojom bi bio uređen rad advokata po službenoj dužnosti.

Kako primjena aktuelne tarife proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžete, bilo je neophodno dopuniti Zakon i definirati pravni osnov za uređenje ove oblasti podzakonskim aktom, koji bi donio federalni ministar pravde.

Predloženo rješenje na tragu je zakonskog rješenja u Hrvatskoj i Srbiji gdje je nagrada za rad advokata po službenoj dužnosti propisana podzakonskim propisom koji donosi ministar pravosuđa, dok aktuelno zakonodavstvo u Republici Srpskoj predviđa da visinu nagrade i naknade za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje Vlada RS-a, na prijedlog ministra pravde.

Hitni postupak predložen je s ciljem  smanjenja finansijskih opterećenja odgovarajućih budžeta zbog troškova za isplatu ovih nagrada.

Back To Top