skip to Main Content

Racunovodstvo2

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, čiji krajnji cilj treba biti podizanje nivoa kvalitete finansijskog izvještavanja i revizije u Federaciji BiH i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, kao jednog od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Primjena odredbi nove Direktive Evropske unije, prije svega uspostavljanjem efikasnog sistema kontrole kvalitete rada u reviziji, kao i sistema nadzora nad revizijom, trebaju doprinijeti poboljšanju kvalitete revizorskih izvještaja na trajnoj osnovi. To će dovesti do poboljšanja kvalitete finansijskih izvještaja i pozitivno uticati na sve privredne subjekte, ali i na državne organe i institucije, kao i strane i domaće investitore.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve profitne pravne osobe koje samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružaju usluge na tržištu radi sticanja dobiti u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju poslovanje privrednih društva i osnovana su u skladu s propisima FBiH. Primjenjuju se i na sve neprofitne pravne osobe, političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravne osobe, fondacije, udruge, komore, vjerske zajednice u dijelu obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti, sukladno propisima kojima je uređeno obavljanje tih djelatnosti, kao i druge organizacije organizirane po osnovi učlanjenja.

Zakon se odnosi i na pravne osobe i druge oblike organiziranja koje je pravna osoba sa sjedištem u FBiH osnovala u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja. Odredbe se primjenjuju na poslovne jedinice i pogone pravnih osoba sa sjedištem izvan FBiH, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u FBiH.

Također se primjenjuje i na korisnike budžetskih prihoda FBiH, kantona, općina i gradova i vanbudžetskih fondova.

Pravne osobe Zakon razvrstava na mikro, male, srednje i velike, ovisno o visini poslovnog prihoda, prosječnoj vrijednosti poslovne imovine i prosječnom broju zaposlenih tokom poslovne godine, utvrđenih na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini. Ovo definiranje urađeno je jer se u zemljama EU velika pažnja posvećuje mikro entitetima. S tim u vezi, u Zakonom su za njih u velikoj mjeri pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja (sastavljaju samo Bilancu stanja, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz finansijske izvještaje).

Zakon ukida obavezu sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja u cilju smanjenja obaveza i troškova u svezi njihovog predavanja. Propisana je obaveza Finsnsijsko-informatičke agencuije (FIA) da Federalnom ministarstvu finansija osigura stalan uvid u Registar finansijskih izvještaja (pojedinačne finansijske izvještaje), ali i mogućnost kreiranja i uvida u zbirne izvještaje sačinjene na temelju podataka iz finansijskih izvještaja prema odgovarajućim kriterijima. Također, podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika će biti javno dostupni. Međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije će biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.

Novina je i uspostava Registara pravnih osoba i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

Predloženim zakonom propisana je obaveza profesionalnog tijela da Vladi Federacije BiH podnosi izvještaje o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije. Profesionalno tijelo je dužno donijeti i provoditi propise kojima se uređuju uslovi, način i naknade za sticanje zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, kvalificiranje i profesionalni razvoj računovođa i ovlaštenih revizora, kontinuirana edukacija, kontrola kvalitete rada njegovih članova, te izdavanje certifikata za sva zvanja u profesiji, kao i licenci za zvanja u oblasti računovodstva.

 

 

Back To Top