skip to Main Content

PITANJE: Da li mogu biti porezno priznati rashodi od otpisa potraživanja od kupaca, ukoliko je, prema Zakonu o porezu na dobit:

– potraživanje starije dvanaest (12) mjeseci i duže i isto nije naplaćeno u poslovnoj godini;

– postoji potpisan IOS sa istim kupcem na 31.12. za iznos potraživanja.

Da li mora da bude ispunjen uslov po Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit, da potraživanje koje se otpisuje na teret rashoda od otpisa potraživanja od kupaca mora biti, pored navedenih uslova, i utuženo, da bi bilo porezno priznat rashod u poslovnoj godini?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Prema članu 17. Zakona o porezu na dobit, na teret rashoda priznaju se ispravke vrijednosti i/ili otpis potraživanja koja se u skladu sa računovodstvenim propisima iskazuju kao prihod, osim rashoda na ime ispravke vrijednosti potraživanja od lica kojem se istovremeno duguje do iznosa obaveze prema tom licu, pod uslovima:

  • – da su potraživanja u prethodnom poreznom periodu bila uključena u prihode obveznika i da nisu naplaćena u roku 12 mjeseci od datuma dospijeća naplate
  • ili 
  • – da su potraživanja utužena ili da je pokrenut izvršni postupak ili da su potraživanja prijavljena u likvidacijskom ili stečajnom postupku nad dužnikom.

Shodno istom članu Zakona, na teret rashoda priznaju se i ispravke vrijednosti i/ili otpis potraživanja koja se u skladu sa računovodstvenim propisima ne iskazuju kao prihod osim rashoda na ime ispravke vrijednosti potraživanja od lica kojem se istovremeno duguje do iznosa obaveze prema tom licu) ukoliko su potraživanja u prethodnom poreznom periodu bila uključena u prihode obveznika i ako nisu naplaćena u roku 12 mjeseci od datuma dospijeća naplate.

Nadalje, saglasno članu 38. stavu (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit, porezno priznatim rashodom smatraju se rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja za koje porezni obveznik posjeduje, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji Federacije, usaglašeno stanje dugovanja i potraživanja (Izvod otvorenih stavki: IOS) sa dužnikom i ukoliko su potraživanja u prethodnom poreznom periodu bila uključena u prihode obveznika i nisu bila naplaćena u roku 12 mjeseci od datuma dospijeća naplate.

Na temelju svega navedenog, u konkretnom slučaju nije nužno da ispravka vrijednosti ili otpis potraživanja o kojem je riječ treba biti utužena(o) da bi bila(o) porezno priznato na teret rashoda u poreznom bilansu, ukoliko ispunjavate decidirano naznačene uslove.

Dakle, riječ “ili” iz člana 17. Zakona o porezu na dobit jasno razdvaja dva propisana uslova koje je alternativno potrebno ispuniti da bi ispravka vrijednosti ili otpis potraživanja opisanog u postavljenom pitanju bila(o) porezno priznata(o)…

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top