skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada je, na traženje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, dala mišljenje u vezi sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Uredbom je, kaže se u mišljenju Vlade, propisano da posredovanje u zapošljavanju, obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i osobe koja traži promjenu zaposlenja, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik. Nezaposlene osobe za koje se posreduje u zapošljavanju nisu zaposlenici privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, već ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuju s poslodavcem na čiji je zahtjev posredovanje obavljeno. Nadalje, Uredba omogućava privatnim agencijama da obavljaju poslove posredovanja u zapošljavanju na način na koji rade javne službe za zapošljavanje u Federaciji BiH. S tim u vezi, član 18. Uredbe propisuje da je privatna agencija dužna voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za zaposlenicima u skladu s Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Vlada je mišljenja da aktivnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju ne obuhvataju i ustupanje radnika, te da djelatnost ustupanja radnika kao i zaštita njihovih prava treba biti regulisana posebnim propisom.

Back To Top