skip to Main Content

 

 

U protekle dvije godine poslovanja JP Željeznice FBiH predvođene novim menadžmentom izmirile su oko 60 miliona nasljeđenih obaveza, a kompanija je u poziciji da održava tekuću likvidnost i to bez novih kreditnih zaduženja. Podsjećamo da je iznos ukupnih nasljeđenih obaveza Željeznica po svim osnovama oko 700 miliona KM.

Ukoliko se izuzmu troškovi amortizacije koji su na godišnjem nivou oko 30 miliona KM, Željeznice FBiH su poslovale u 2015. godini i 2014. godini pozitivno.

enis-dzafic-04042016-KS-5

“Protekle dvije godine marljivo smo radili i pripremali ovu veoma važnu kompaniju za cijelu državu za vrijeme koje je pred nama. Naš cilj su Željeznice FBiH kao pokretač privrednog razvoja cijele bh. ekonomije. Mi smo infrastrukturno, materijalno – tehnički, kadrovski, ali i zakonski najsnažnija domaća kompanija koja pruža usluge prevoza putnika i roba, i kao takva, logično je da čim prije preuzmemo lidersku poziciju u tom smislu. Kao kompanija koja služi isključivo javnom interesu, dakle interesu građana i države, naš cilj je da nakon konsolidacije poslovanja kompanije kompletno znanje, tehničke kapacitete i infrastrukturu u strateškom smislu stavimo u funkciju razvoja prije svega naše privrede”, izjavio je generalni direktor Željeznica FBiH  mr. Enis Džafić.

Domaćinskim odnosom u Željeznicama FBiH sa aspekta tehničko tehnološkog procesa rada, finansijskog aspekta i ljudskih resursa, racionalnim poslovanjem i uštedama u protekle dvije godine povećani su prihodi, a istodobno smanjeni toškovi.

Osigurana je redovna isplata plata uposlenicima, tako da nema više štrajkova, koji su u proteklom periodu narušavali poslovanje kompanije.

Po osnovu javnih doprinosa u šta spadaju obaveze prema Zavodu za PIO, Zavodu za zdravstveno osiguranje, Fondu za nezaposlene, u periodu 2014. – april 2016. uplaćeno je oko 26 miliona KM.

S druge strane, po osnovu pružanja usluga transporta roba i prevoza putnika u prethodne dvije godine povećan je prevoz za oko 600.000 tona roba, što je rezultiralo povećanjem transportnih prihoda u iznosu od  9 miliona KM.

ŽFBiH su u prošloj godini od Regulatornog odbora Željeznica BiH dobile Certifikat da su ispunile sve uvjete da u skladu sa EU standardima mogu održavati vučna i vučena vozila, tj.  vagone i lokomotive, što je doprinijelo značajnoj uštedi po osnovu održavanja mobilnih kapaciteta. Održavanje  vagona i lokomotiva većim dijelom za ŽFBiH obavljale su druge kompanije. Upošljavanjem vlastite radne snage, smanjeni su troškovi poslovanja, i u vlastitim radionicama popravljeno je 870 vagona, 10 lokomotiva i jedan elektromotorni voz, čime je napravljena ušteda od 15 miliona KM. Takođe su potpisani ugovori sa kompanijama Elektroprivreda BiH za održavanje 37 vagona, i Aluminij d.d. Mostar za 20 vagona, čime je osiguran prihod od oko 1 milion KM.

Značajne uštede su napravljene tako što su nabavke svedene na minimum. ŽFBiH su vršile samo neophodne nabavke u ovom periodu, i korištene su zatečene zalihe.

Uštede u poslovanju su takođe napravljene i smanjenjem broja uposlenih prirodnim odlivom.  Broj uposlenih 2013. god. bio je 3.773 , a 2016. god. je 3.494, što je 279 uposlenih manje. Na ova mjesta nisu primani novi uposlenici, nego je unutrašnjim raspoređivanjem povećana produktivnost rada.

U skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja osigurani su svi putni prelazi, a važno je naglasiti da su od decembra 2015. god. potpisani i ugovori sa nekim općinama o održavanju putnih prelaza, što do sada nije bila praksa.

“Spremni smo za tržišnu utakmicu u kojoj ćemo pokazati sve naše sposobnosti, a sve u cilju jačanja ove Javne kompanije bez koje je moderan saobraćaj, a time i razvoj naše države nemoguće zamisliti. Željeznice FBiH su generator ekonomskog razvoja, ekološke održivosti u kojoj je smanjenje CO2 imperativ, te garant bržeg i kvalitetnijeg razvoja saobraćajnog sistema, rasterećenja drumskog saobraćaja i povećanja sigurnosti u saobraćaju. Protekle dvije godine radili smo na spašavanju ove kompanije, vrijeme koje je pred nama iskoristit ćemo za izgradnju jedne nove snažne kompanije koja će biti na ponos svih građana i cijele privrede. Mi smo svoj dio posla uradili – Željeznice FBiH su ponovno u igri, na potezu je Vlada Federacije BiH”, kazao je Džafić.

Back To Top