skip to Main Content
Food Safety Courses

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je pojedinačne pravilnike o izmjenama i dopunama tri pravilnika kojima se uređuje sigurnost i unapređuje kvalitet hrane i vrši njihovo usklađivanje s legislativom EU.

Riječ je o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje, i o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani, koji nose oznaku „E“, kao potvrdu usklađenosti s EU propisima.

Na ovaj način BiH će imati usaglašene propise sa acquisom u ovim oblastima, što će omogućiti domaćim proizvođačima da imaju ravnopravan tretman na tržištu.

Cilj ovih pravilnika je zaštita potrošača i omogućavanje da izvrše izbor u vezi sa hranom koju upotrebljavaju, kao i zaštita proizvođača u smislu otklanjanja barijera u trgovini.

Back To Top