skip to Main Content
Sudska Praksa 89 3d Web

I dio

Izvorni naučni rad
OCJENA DOKAZA U SJEDNICI VIJEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA
(stanje de lege lata i prijedlog de lege ferenda)
Piše: Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

Pregledni naučni rad
OBAVEZNI ELEMENTI OBRAZLOŽENJA PRESUDE PREMA
NOVELIRANOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU
Pišu:  Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla

Pregledni naučni rad
DOKAZIVANJE U PARNIČNOM POSTUPKU NA OSNOVU PRIVATNE
ISPRAVE, SA FOKUSOM NA UGOVOR O KREDITU I MJENICU
Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku 

II dio 

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Podstrekavanje – sadržaj umišljaja podstrekača

Značaj vrijednosti stvari za konstituisanje krivičnog djela Razbojnička krađa

Uslovi za postojanje produženog krivičnog djela razbojništva

KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE

Grubo kršenje saobraćajnih propisa – ulazak sa vozilom u raskrsnicu
iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

Odbrani nije dostavljen Plan rada prikrivenih istražitelja

Pravo suda da naloži i izvodi svoje dokaze

Povreda načela slobodne ocjene dokaza kada je sud unaprijed bez ikakve
ocjene odredio prihvatljivost i valjanost iskaza svjedoka

Nije povrjeđeno pravo na odbranu, kada prvostepeni sud radnje optuženog
pravno kvalifikuje drugačije nego u optužnici

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Procesna pravila krivičnog postupka koja određuju na kojim
dokazima se ne može zasnivati sudska odluka

Razlozi za pritvor

Uslovi za valjanost iskaza saslušanih osoba prije
donošenja naredbe o provođenju istrage

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

Nadležnost za odlučivanje o zastarjelosti izvršenja kazne zatvora

Prekoračenje optužnice

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

Dosjelost na gradskom građevinskom zemljištu

Sticanje prava vlasništva na nekretninama u državnom
vlasništvu – dosjelost

Ulaganja u tuđu nekretninu

Pretpostavljeno vlasništvo

Pravo služnosti i dosjelost

Prava po osnovu građenja na tuđem zemljištu

Osporavanje savjesnosti posjeda

EKSPROPRIJACIJA

Karakter zemljišta ispod objekta

Naknada za stvari navedene u rješenju

Naknada za eksproprisane nekretnine

Izgubljena korist kod eksproprijacije

Karakter zemljišta kod budućeg korištenja

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Prihvatanje ponude

Neovlašteno zastupanje

Raskid ugovora tužbom

Sticanje bez osnova i pravosnažnost upravnog akta

Sticanje bez osnova

Zastarjelost potraživanja u vidu izgubljene koristi

Zastara stečenog bez osnova

Zastarjelost potraživanja

Prekid zastarijevanja – priznanje duga

Plaćanje po ispostavljanim fakturama u ugovorenom roku –
teret dokazivanja prijema računa kao odlučne činjenice

Odnos zatezne kamate i glavnog duga

Ocjena nužnih i korisnih troškova

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Solidarna odgovornost dobavljača i uslužitelja higijenski i
zdravstveno neispravnih namirnica

Odgovornost za štetu zbog medicinske greške

Objektivna odgovornost za štetu

Odgovornost za štetu od opasne stvari

Akti terora i nasilja i naknada štete

Vrijeme ostvarivanja naknade štete za izgubljenu korist

Izmakla korist kao oblik materijalne štete

Naknada štete kod odstupanja od odobrenja za građenje

Novčana renta kao lično pravo

Postojanje naročito teškog invaliditeta

Upotreba tuđe stvari

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

Ugovorna kazna

Namjenski i nenamjenski depozit

Primjena odredaba o bankarskom poslovanju, Garancija “bez prigovora”

Forma ugovora o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE

Pravo osiguravajućeg društva na regresiranja

Odgovornost za naknadu štete nakon pokretanja postupka likvidacije

PORODIČNO PRAVO

Izmjena odluke o povjeravanju djeteta

Utvrđivanje činjenica u parnici za izdržavanje djeteta

Bračna stečevina

Vezanost suda za zahtjeve stranaka

Naknada troškova postupka u parnicama iz porodičnih odnosa

Uloga organa starateljstva u postupku

Izvršenje radi ostvarivanja kontakta djeteta i roditelja

NASLJEDNO PRAVO

Rješenje o nasljeđivanju notara kojem je prestala služba

Punovažnost pismenog testamenta pred svjedocima

Regresno potraživanje od nasljednika

RADNO PRAVO

Raskid menadžerskog ugovora sa direktorom

Saglasnost vijeća zaposlenika i sindikata

Rok za pokretanje i okončanje postupka za otkaz ugovora o radu

Obuhvatnost pobijanja odluka za zaštitu prava iz radnog odnosa

Nepostojanje namjere i krajnje nepažnje radnika za štetu

Utvrđenje i otklanjanje diskriminacije na radu (mobinga)

Otkaz ugovora o radu i pravo na odbranu

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Prethodno obraćanje poslodavcu kod osporavanja rang liste

Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa zbog izbora na javnu
funkciju – prava radnika nakon prestanka javne funkcije

Pravo na jubilarnu nagradu

SLUŽBENIČKO PRAVO

Neprovođenje disciplinskog postupka

Obračun naknade za minuli rad

Prekid zastare kod vođenja disciplinskog postupka

Uvećanje plaće po osnovu privremenog obavljanja poslova
drugog državnog službenika

Zloupotreba bolovanja

Uticaj kazne zatvora na status policijskog službenika

STANARSKO PRAVO

Pravo na dom

Pravne posljedice fiktivne zamjene stanova

ZABRANA DISKRIMINACAJE

Prekluzivni rokovi

ZAŠTITA OD KLEVETE

Zaštita javnih ličnosti od klevete

Prenošenje sumnje o nekoj osobi

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Obaveznost ocjene navoda protivnika predlagača

MJENIČNO PRAVO

Uslovi za naplatu mjenice od mjeničnih jemaca

PARNIČNI POSTUPAK

Primjena materijalnog prava

Odustajanje od izvedenog dokaza

Ocjena dokaza od strane drugostepenog suda

Povreda postupka – propust suda da odluči o prijedlogu za
dopunu nalaza i mišljenja vještaka

Odlučivanje o pravnoj valjanosti rješenja o uvećanju plaće

Delegacija nadležnosti

Činjenični osnov tužbenog zahtjeva

Preinačenje tužbe promjenom istovjetnosti tužbenog zahtjeva

Povlačenje tužbe nakon dostavljanja tužbe na odgovor i dostavljanje
od strane suda kada stranka ima opunomoćenika

Dvostruka litispendencija

Odlučivanje o prigovoru na rješenje o izvršenju u parničnom postupku

Sadržaj odgovora na tužbu i teret dokazivanja

Odlučivanje suda o dokaznom prijedlogu

Teret dokazivanja zastare potraživanja

Odbijanje dokaznog prijedloga kao povreda postupka

Uloga vještaka

Predmet vještačenja

Nejasan nalaz i mišljenje vještaka

Nepotpunost nalaza i mišljenja vještaka

Presuda na osnovu priznanja

Uslovi za donošenje presude zbog propuštanja

Raspravljanje pred sudom

Povreda odredaba parničnog postupka

Pravni interes za žalbu

Blagovremenost revizije u sporu između pravnih
lica vođenom pred redovnim sudom

Odbacivanje revizije

Revizija protiv rješenja kojim je odlučeno o prijedlogu za ponavljanje

Revizija protiv rješenja o prekidu postupka

Ponavljanje postupka

Zabrana korištenja stvari kod mjere osiguranja

Troškovi parničnog postupka u porodičnim sporovima

Odbacivanje tužbe

Određivanje vrijednosti predmeta spora kod suparničarstva

Odlučivanje drugostepenog suda o povratu u prijašnje stanje

Dostavljanje sudskih pismena

Nužno jedinstveno suparničarstvo kod dosjelosti

Položaj umješača u parnici

Prekid parničnog postupka do okončanja krivičnog postupka

Uspjeh u sporu i troškovi parničnog postupka

Parnični troškovi kod litispendencije

Parnični troškovi za zastupanje na odloženim ročištima

IZVRŠNI POSTUPAK

Dostavljanje u izvršnom postupku

Odbacivanje prijedloga za izvršenje i zastara

Dokazivanje statusa povjerioca iz izvršne isprave

Novi izvršni prijedlog nakon obustave izvršenja

Utvrđivanje imovine izvršenika

Obustava izvršenja

Redoslijed namirenja iz cijene prodate nekretnine u izvršnom postupku

Postupanje suda kojem je predmet ustupljen

Upis prava raspolaganja

Izvršenje i financijska konsolidacija društva

VANPARNIČNI POSTUPAK

Dozvoljenost revizije

Obustavljanje postupka za uređenje međe

Obim odlučivanja kod eksproprijacije

PRIVREDNO PRAVO

Pobijanje odluka Skupštine društva

Ulog kod osnivanja društva ograničene odgovornosti

UPRAVNO PRAVO

DRŽAVNI SLUŽBENICI

Imenovanje rukovodećeg državnog službenika

Prijava kandidata na javni oglas za popunjavanje radnog
mjesta državnog službenika

Sudsko preispitivanje odluka Odbora državne službe
za žalbe Bosne i Hercegovine

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Ukidanje obustave trgovanja akcijama

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Staž osiguranja i poseban staž

Neblagovremeno plaćanje doprinosa

Izbor člana upravnog odbora fonda PIO Republike Srpske

Umanjenje penzije po osnovu vansudskog poravnanja

VOJNI INVALIDI

Utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta i povreda postupka

PROFESIONALNA VOJNA LICA

Sudsko preispitivanje odluka vojno disciplinskih organa

JAVNE OBAVEZE

Naknada za korištenje javnih površina

Naknada za korištenje javnih površina i naknada
za korištenje građevinskog zemljišta

Naknada za korištenje javnih površina i postavljanje
telekomunikacionih i drugih instalacija u javno i ostalo zemljište

PREMJER I KATASTAR ZEMLJIŠTA

Isključiva nadležnost za poslove održavanja premjera i katastra zemljišta

UPRAVNI POSTUPAK

Povreda pravila postupka

Vanredno ukidanja rješenja

UPRAVNI SPOR

Upravni akt i akt raspolaganja

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST

Pritvor

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST I PRAVO NA SLOBODU
KRETANJA I PREBIVALIŠTA

Mjere zabrane

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Ugovorne obaveze

Ocjena dokaza u krivičnom postupku

Iznošenje i predlaganje dokaza

Obrazloženje presude u krivičnom postupku

Starosna penzija

Pravo na obrazloženu odluku

Stranačka sposobnost i zastupanje tužioca

Prigovor zastare

Utvrđivanje ništavosti testamenta

Naknada štete

Radni odnosi

Donošenje odluke u razumnom roku

Pretpostavka nevinosti

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

Pravo na ugled i čast

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Kleveta

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK U VEZI
SA PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE

PRAVO NA IMOVINU

III dio 

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO

Dokazivanje nesolventnosti dužnika

Propust policijskih službenika

RADNO PRAVO

Brojnost razloga za otkaz

PARNIČNI POSTUPAK

Primjena pravila o teretu dokazivanja od drugostepenog suda

IZVRŠNI POSTUPAK

Navođenje iznosa potraživanja u prijedlogu za izvršenje

REPUBLIKA SRBIJA

Ništavost valutne klauzule

Izvođenje zaključka o karakteru umanjenja životne aktivnosti

Sticanje bez osnova u zajednici života

PARNIČNI POSTUPAK

Intervencijsko dejstvo presude

Vršenje uvida u originalne dokaze

REPUBLIKA CRNA GORA

STVARNO PRAVO

Uticaj materijala od kojeg je sagrađen objekat na njegov karakter

OBLIGACIONO PRAVO

Ograničenje ovlaštenja zastupnika pravnog lica

PARNIČNI POSTUPAK

Notarski ovjerene izjave svjedoka

VANPARNIČNI POSTUPAK

Neprošivanje testamenta jemstvenikom

NASLJEDNO PRAVO

Odgovornost nasljednika za ostaviočeve dugove

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Milošević v. Hrvatske

Galović v. Hrvatske

Karrar v. Belgium

M.P. v. Portugal

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella v. Italy

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella and Radicali Italiani v. Italy

Back To Top