skip to Main Content

Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod UniCredit Bank d.d., zamijenjen je novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245, otvoren kod IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH.

„Federalno ministarstvo finansija-financija izvršit će objavu izmjene računa u skladu sa podtačkom 11.2. Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21 i 56/21), dok će korisnik računa, u skladu sa podtačkom 11.4. Pravilnika, zadržati i operativnost dosadašnjeg računa do objave izmjene u Službenim novinama Federacije BiH“, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Back To Top