skip to Main Content
Sudska Praksa 81 3d WEB

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad
DEJSTVA UGOVORA O OTUĐENJU TUĐE STVARI
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Mr. sc. Amra MULABDIĆ

Izvorni naučni rad
USTAV REPUBLIKE SRPSKE I NEUSTAVNO ODUZIMANJE
POSTULACIONE SPOSOBNOSTI FIZIČKIM LICIMA
U PARNIČNOM POSTUPKU
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ, redovni profesor ustavnog prava i sudija Okružnog suda u Banjaluci

Pregledni naučni rad
KRIMINOLOŠKI I PRAVNI ASPEKTI KRIMINALITETA U
ETIOLOŠKO-FENOMENOLOŠKOM SMISLU
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ,
vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ,
sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i
vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka
Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Saučiniteljstvo
Odnos zakonskih elemenata krivičnog djela razbojništvo iz člana 289. KZ FBiH i okolnosti  značajnih za odmjeravanje kazne
Mogućnost stjecaja krivičnih djela nasilje u porodici iz člana 222. stav 4. i laka tjelesna ozljeda iz člana 173. stav 1. KZ FBiH
Zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom
Činjenični opis djela mora sadržavati opis povreda od kojih je oštećena umrla, a ne i ostalih povreda koje je zadobila jer one ne predstavljaju odlučne činjenice od kojih bi ovisilo postojanje krivičnog djela
Krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – za postojanje eventualnog umišljaja potrebno je da kršenje blanketnih propisa bude grubo ili bezobzirno
Krivično djelo Nasilničko ponašanje
Krivično djelo Prijevara

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE
Sticaj krivičnih djela
Preuzimanje izvršenja strane presude

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Za primjenu načela ne bis in idem nije dovoljno da odluka (presuda kojom se optužba odbija) ima snagu res iudicata,već je potrebno da bude oslobađajuća ili osuđujuća
Primjena načela ne bis in idem kada se nije sudilo o meritumu spora
Zakonitost dokaza – saslušanje optuženog kao svjedoka
Uslovi za izricanje mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja
Presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivnje – oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Prihvaćen kao vjerodostojan iskaz optuženog iz istrage dat u svojstvu osumnjičenog, a ne onaj sa pretresa u svojstvu svjedoka
Povreda prava na odbranu – propust suda da se izjasni o prigovorima odbrane o zakonitosti dokaza
Ako se vještak nije izjašnjavao o okolnostima koje su izvan domena vještačenja onda radi toga činjenično stanje
nije pogrešno i nepotpuno utvrđeno
Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
Žalba tužitelja zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu je nedopuštena
Izvođenje dokaza na glavnom pretresu pri ponovljenom suđenju nakon ukidanja prvostepene presude 

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
In dubio pro reo
Izuzeci od neposrednog izvođenja dokaza
Razlog za pritvor – ako se krije ili postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva
Pravo na odbranu
Povreda Krivičnog zakona u pogledu odluke o kazni

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO
Sticanje prava vlasništva dosjelošću
Pravo na pravičnu naknadu za izuzeto zemljište
Dioba nekretnina u suposjedu
Utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama koje su bile predmet izlaganja

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Tumačenje ugovora – upis stvarne služnosti
Potraživanje naknade plaće po osnovu ništavog ugovora
Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara ni jedna strana
Sticanje bez osnova
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Uračunavanja ispunjenja obaveze kada nije određen red ispunjenja
Fakture-računi kao pisani dokaz o nastalom poslovnom događaju
Rok zastare potraživanja naknade štete
Zastarjelost potraživanja

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost zdravstvene ustanove za štetu
Pravo na naknadu troškova bolničkog liječenja
Finansiranje projekata – umanjenje imovine davaoca novčanih sredstava
Izgubljena dobit
Naknada štete zbog nezakonitog rada organa uprave
Odgovornost za štetu od motornog vozila
Zatezna kamata na iznos naknade nematerijalne štete
Odgovornost sudije

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Vansudski raskid ugovora i visina zakupnine
Ugovor o kreditu

DEVIZNO POSLOVANJE
Plaćanje duga u stranoj valuti

MJENIČNO PRAVO
Naplata potraživanja po vlastitoj mjenici i rok zastarjelosti

RADNO PRAVO
Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
Prestanak ugovora o radu zbog odlaska u penziju
Radni odnos na određeno vrijeme – prerastanje u radni odnos na neodređeno vrijeme
Otkaz ugovora o radu

ZABRANA DISKRIMINACIJE
Teret dokazivanja u antidiskriminacijskim parnicama

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Zabilježba spora
Upis prava vlasništva temeljem rješenja o nasljeđivanju

PARNIČNI POSTUPAK
Odlučivanje u granicama tužbenog zahtjeva
Jezik u postupku
Delegacija nadležnosti
Objektivno preinačenje tužbe na glavnoj raspravi
Dokazivanje odgovora na tužbu – interna dostavna knjiga tuženika
Sudsko poravnanje
Priznanje tužbenog zahtjeva
Ispravljanje odluke
Vezanost suda za donesenu pravosnažnu odluku
Pravo na kvalitetno obrazloženu sudsku odluku
Ovlaštenje notara
Ponavljanje parničnog postupka
Primjena Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku
Nedozvoljenost revizije protiv odluke suda po prijedlogu za ponavljanje parničnog postupka
Opasnost kao uvjeti za mjeru osiguranja
Izostanak sa ročišta i povrat u prijašnje stanje
Urednost dostavnice
Prethodno pravno pitanje i prekid postupka

IZVRŠNI POSTUPAK
Aktivna legitimacija tražioca izvršenja
Pravosnažnost rješenja o izvršenju i promjena pravnog stava višeg suda
Izvršna isprava kao uvjet izvršenja
Obustava izvršenja
Izvršenje pred drugim sudom
Pravno shvatanje vrhovnog suda Federacije BiH

PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Ocjena osnovanosti prijedloga za priznanje
Odbacivanje prijedloga za priznanje strane sudske odluke

INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO
Povreda žiga

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA
Prethodno pitanje (pravo vlasništva) kod eksproprijacije   
Predmet odlučivanja u slučaju poništenja rješenja o eksproprijaciji zbog nevršenja znatnijih radova od strane korisnika eksproprijacije (deeksproprijacija)

GRAĐENJE
Mjere građevinske inspekcije u slučaju obrušavanja matarijala sa krova i fasada zgrada

JAVNE CESTE
Naknada za korištenje putnog zemljišta

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Pravo na porodičnu penziju
Retroaktivna uplata doprinosa i pravo na novouspostavljenu visinu starosne penzij

POREZI
Uspostavljanje zakonske hipoteke

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA
Nepostojanje informacija u bazi podataka o staroj deviznoj štednji i neprilaganje devizne knjižice

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Refundacija troškova nabavke lijeka

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Zabilježba spora
Promjena titulara u zemljišnoj knjizi

UPRAVNI POSTUPAK
Ponavljanje upravnog postupka

UPRAVNI SPOR
Mjesna nadležnost suda 
Stranačka sposobnost pravnog lica koje je prestalo da postoji
Neuredna tužba

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA ŽIVOT
Sporovođenje istrage

ZABRANA PODVRGAVANJA PONIŽAVAJUĆEM POSTUPANJU U VEZI SA PRAVOM NA NEDISKRIMINACIJU I PRAVO NA SLOBODU OKUPLJANJA

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Pravo na starosnu penziju
Pravila zemljišnoknjižnog prava
Najbolji interes mldb. djeteta
Dokazi u krivičnom postupku
Suđenje u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I PRAVO NA IMOVINU
Ugovor o faktoringu

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, PRAVO NA DOM I PRAVO NA IMOVINU
Kupoprodaja stana

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU, PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
Zaštita „prava na ugled“

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

PRAVO NA IMOVINU
Vojni stanovi
Izvršni postupak

PRAVO NA IMOVINU I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Porez na dodatu vrijednost

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

HRVATSKA
OBVEZNI ODNOSI
Naknada za osiguranje od štete
Ugovor o kreditu odnosno jamstvu
RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu
PARNIČNI POSTUPAK
Povreda parničnog postupka

SRBIJA
STVARNO PRAVO
Stjecanje prava stvarne služnosti
Stjecanje prava vlasništva gradnjom objekta
OBLIGACIONO PRAVO
Zastara potraživanja
PORODIČNO PRAVO
Najbolji interes djeteta

CRNA GORA
PARNIČNI POSTUPAK
Delegacija nadležnosti
Pojedinačno opredjeljeni tužbeni zahtjevi više tužilaca
Promjena stranke (kao vlasnika) u toku postupka
Suđenje u razumnom roku

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Januškevičienė v. Lithuania
Religious Community of Jehovah’s Witnesses of Kryvyi Rih’s Ternivsky District v. Ukraine
Agro Frigo OOD v. Bugarske
Theodorou i Tsotsorou v. Grčke
Rizzotto v. Italije

Back To Top