skip to Main Content

 

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.03.2016. godine na evidencijama je prijavljeno 530.370 nezaposlenih lica, što u odnosu na 29.02.2016. godine predstavlja smanjenje za 6.314 lica ili 1,18%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 274.764 ili 51,81% su žene.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u martu 2016. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 13.335. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.724. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 13.329 ili 67,58%.

U martu 2016. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 6.140 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6.231.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u martu 2016. godine novčanu naknadu koristilo je 14.194 lica ili 2,68% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2015. godine novčanu naknadu koristilo je 14.003 lica, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 191 lice ili 1,4%.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 429.187 lica ili 80,92% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 718.281, a od toga 297.849 žena. U odnosu na januar 2016. godine broj ukupno zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2016. godine iznosila je 42,8% i u odnosu na januar 2016. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

 

Tabela 1.  Registrovana nezaposlenost BiH / entiteti – mart 2016. godine
 
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH Republika Srpska Brčko -Distrikt BiH
Registrovana nezaposlenost – 31.03.2016. 530.370 382.879 135.690 11.801
Registrovana nezaposlenost – 29.02.2016. 536.684 388.606 136.056 12.022
Indeks 31.03.2016./ 29.02.2016 98,82 98,53 99,73 98,16

 

Tabela 2.     Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi-

 mart 2016. godine

 
stručna sprema broj lica %
NKV 141.894 26,8
PKV 9.289 1,8
KV 178.996 33,8
VKV 2.808 0,5
NSS 1.453 0,3
SSS 146.091 27,6
VŠS 7.475 1,4
VSS 42.364 8,0
Back To Top