skip to Main Content

MSFT Logo Rgb C Gray.3b156229

 

Nakon provedenog postupka javnih nabavki putem otvorenog postupka za nabavku roba – Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software assurance) za potrebe budžetskih korisnika FBiH,

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, dodijelila Okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču – konzorciju SYS Company d.o.o. Sarajevo i Teamwork d.o.o. Mostar. Donesene su i odluka kojima je Vladi FBiH data saglasnost da s Microsoftom BiH d.o.o. Sarajevo zaključi Enterprise ugovor (Enterprise Agreement) i zaključi Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2016. godinu.

Za potpisivanje Okvirnog sporazuma i dva ugovora ovlašten je premijer FBiH.

 

Back To Top