skip to Main Content

Albaniaheadoffice

 

  • Neto prihod od kamata manji za13,4 procenta na godišnjoj osnovi i iznosi 1.455 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 1.681 miliona eura)
  • Prihod iz redovnog poslovanja smanjen za 6,5 procenata i iznosi 2.284 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 2.444 miliona eura)
  • Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke umanjena za 33,3 procenta na iznos od 403 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 604 miliona eura)
  • Dobit prije oporezivanja umanjena za 1,1 procenat te iznosi 450 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 455 miliona eura)
  • Dobit poslije oporezivanja manja za 14,8 procenata i ima vrijednost od 268 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 314 miliona eura)
  • Konsolidovana dobit manja za 23,8 procenata na iznos od 210 miliona eura (1. polugodište 2015. godine: 276 miliona eura)
  • U odnosu na kraj 2015. godine, koeficijent problematičnih kredita poboljšan je za 1,5 procentna poena i iznosi 10,4 procenata
  • Opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) veći je za 0,4 procentna poena u odnosu na kraj godine i iznosi 12,5 procenata
  • Opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) veći je za 0,7 procentnih poena u odnosu na kraj godine i iznosi 12,2 procenta
  • Zarada po dionici opala za 23,8 procenata i iznosi 0,72 eura (1. polugodište 2015. godine: 0,94 eura)

 

Svi pokazatelji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

 

“Uspješno smo nastavili raditi na realizaciji našeg programa transformacije i u prvoj polovini 2016. godine. Navedeno je vidljivo iz naših koeficijenata kapitala, koje smo značajno povećali od početka godine. I dalje je najveći prioritet poboljšanje naše baze kapitala”, objasnio je Karl Sevelda, generalni direktor Raiffeisen Bank International AG (RBI).

U prvom polugodištu 2016. godine, RBI grupacija ostvarila je dobit prije oporezivanja u iznosu od 450 miliona eura, što predstavlja rast od 1 procenta na godišnjoj osnovi. Dobit nakon oporezivanja smanjena je za 15 procenta i iznosi 268 miliona eura na godišnjoj osnovi, dok je konsolidovana dobit manja za 24 procenta i iznosi 210 miliona eura.

“Iz razloga stalnog smanjenja kamatnih stopa, te smanjenja našeg obima kredita, naš je prihod i dalje pod pritiskom. Međutim, drago mi je što su rezultati našeg poslovanja sa retail klijentima iznad naših očekivanja i pored teškog tržišnog okruženja,” izjavio je Sevelda.

 

Neto prihod od kamata manji za 13 procenata

 

Prihod iz redovnog poslovanja smanjen je za 7 procenata na godišnjoj osnovi ili za 160 miliona eura, te iznosi 2.284 miliona eura.

U prvih šest mjeseci 2016. godine, zabilježen je pad neto prihoda od kamata za13 procenata, ili 226 miliona eura, te isti iznosi 1.455 miliona eura. Navedeno je prvenstveno rezultat nastavka trenda smanjenja kamatnih stopa u mnogim zemljama Grupacije, postojećeg viška likvidnosti, kao i smanjenja prihoda od kamata u iznosu od 104 miliona eura, posebno u Rusiji, od derivata koji su zaključeni u svrhu hedžing, a na koje su uticale tržišne fluktuacije u prvoj polovini 2015. godine. Smanjenje kreditnih portfelja na nivou centrale Grupacije i u Aziji je također doprinijelo smanjenju neto prihoda od kamata.

 

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke umanjena za 33 procenata

 

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke opala su za ukupno 33 procenata, odnosno 201 milion eura, tako da ista iznose 403 miliona eura. Pomenuto je rezultat smanjenja pojedinačnih rezervisanja za kreditne gubitke za 162 miliona eura, odnosno na iznos od 432 miliona eura.

“Veoma sam zadovoljan sa razvojem naših troškova rizika. Posebno smo u poslovanju sa fizičkim licima uspjeli značajno smanjiti neto rezervisanja. Također je značajno smanjen broj problematičnih kredita,” rekao je Sevelda.

 

Opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,5 procenata

 

Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,5 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,8 procenta.

“Izgledi ostaju nepromjenjeni. Želio bih istaći da je razvoj poslovanja posebno solidan na našim glavnim tržištima Srednje i Jugoistočne Evrope u prvoj polovini ove godine, što je vidljivo iz finansijskih podataka. Dodatno vjerujemo da smo u potpunosti riješili probleme u Aziji ove godine. Ova dva faktora zajedno, uz dobar razvoj kapitala, čine me optimističnim u vezi narednog perioda”, zaključio je Sevelda.

Back To Top