skip to Main Content

Karl Sevelda, Generalni Direktor RBI

 

 • Neto prihod od kamata manji za12,5 procenata na godišnjoj osnovi i iznosi 718 miliona eura (1. kvartal 2015.: 820 miliona eura)
 • Prihod iz redovnog poslovanja manji za 1,2 procenta i iznosi 1.104 miliona eura (1. kvartal 2015.: 1.118 miliona eura)
 • Opći administrativni troškovi veći za 3,9 procenata i iznose 718 miliona eura (1. kvartal 2015.: 691 milion eura)
 • Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke umanjena za 59,5 procenata i iznose 106 miliona eura (1. kvartal 2015.: 260 miliona eura)
 • Dobit prije oporezivanja porasla za 22,0 procenta te iznosi 229 miliona eura (1. kvartal 2015.: 188 miliona eura)
 • Dobit poslije oporezivanja veća za 37,9 procenata i ima vrijednost od 138 miliona eura (1. kvartal 2015.: 100 miliona eura)
 • Konsolidovana dobit porasla za 37,1 procenat na iznos od 114 miliona eura (1. kvartal 2015.: 83 miliona eura)
 • U odnosu na kraj 2015. godine, koeficijent problematičnih kredita smanjio se za 0,5 procentnih poena i iznosi 11,4 procenata
 • Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) smanjen je za 0,1 procentni poen u odnosu na kraj godine i iznosi 12,0 procenata
 • Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) iznosi 11,5 procenata i isti je kao i na kraju 2015. godine
 • Zarada po dionici porasla za 36,8 procenata na iznos od 0,39 eura (1. kvartal 2015.: 0,29 eura)

Svi pokazatelji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

U prvom kvartalu 2016. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je dobit prije oporezivanja u iznosu od 229 miliona eura, što predstavlja rast od 22 procenta na godišnjoj osnovi.  Dobit nakon oporezivanja veća je za 38 procenata i iznosi 138 miliona eura na godišnjoj osnovi, dok je konsolidovana dobit veća za 37 procenata i iznosi 114 miliona eura.

„Sveukupno gledajući, pomenuti rezultat je zadovoljavajući s obzirom da je i prvi kvartal bio obilježen kontinuirano niskim kamatnim stopama. Trenutno se ne predviđa preokret u politici kamatnih stopa. Smanjenje naše troškovne baze time je još više dobilo na značaju. Nažalost, regulatorni troškovi rastu iz godine u godinu. Većina ovih troškova za finansijsku 2016. godinu proknjižena je u prvom kvartalu. Pozitivni rezultati u Mađarskoj i Ukrajini su posebno ohrabrujući.  Očekujem da će obje ove zemlje doživjeti preokret, te ostvariti pozitivne rezultate na kraju 2016. godine“ ,izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor RBI-a.

Imajući u vidu da je na dan 31. mart 2016. godine  broj dionica iznosio 292,98 miliona (prethodne godine: 292,98 miliona), zarada po dionici iznosila je 0,39 eura, što predstavlja povećanje za 36,8 procenata (1. kvartal 2015.: 0,29 eura).

Neto prihod od kamata manji za 13 procenata

Prihod iz redovnog poslovanja manji je za 1 procenat na godišnjoj osnovi ili za 14 miliona eura, te iznosi 1.104 miliona eura.

U prva tri mjeseca 2016. godine, zabilježen je pad neto prihoda od kamata za 13 procenata ili 102 miliona eura, te isti iznosi 718 miliona eura. Za pomenuto su prije svega zaslužne i dalje niske kamatne stope u mnogim zemljama u kojim Grupacija posluje te postojeći višak likvidnosti.  Smanjenje u obimu na nivou centrale Grupacije i u Aziji je također doprinijelo smanjenju neto prihoda od kamata.

Opći administrativni troškovi veći za 4 procenta

U poređenju sa istim periodom prošle godine, opći administrativni troškovi porasli su za 27 miliona eura i iznose 718 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod porastao je za 3,2 procentna poena i iznosi 65,0 procenata, ne samo zbog pada neto prihoda od kamata.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena za 59 procenata

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za ukupno 59 procenata, odnosno 155 miliona eura, tako da ista iznose 106 miliona eura.  Pomenuto je rezultat smanjenja pojedinačnih rezervisanja za kreditne gubitke za 102 miliona eura, odnosno na iznos od 117 miliona eura.

Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) iznosi 11,5 procenata

Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,0 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,2 procenta.

Back To Top