skip to Main Content

Rijeka Drina

 

Federalna vlada dala je saglasnost za prihvatanje granta Trust fonda za globalne ekološke kapacitete (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu (BiH, Srbija i Crna Gora).

Ukupan iznos grant sredstava za BiH iznosi 3.375.270 američkih dolara, od čega je GEF grant 1.706.385 dolara i SCCF grant 1.668.885 dolara. Ukupan iznos grant sredstava za Federaciju je do 359.875 dolara od čega je GEF grant 252.411 dolara i SCCF grant do 107.464 dolara.

Da bi bilo omogućeno provođenje i finansiranje odgovarajućih dijelova Projekta u Bosni i Hercegovini, dio sredstava će biti stavljen na raspolaganje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u skladu sa supsidijarnim sporazumom o grantu koji će, za zajedničke aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.885.520 američkih dolara, biti zaključen između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Back To Top