skip to Main Content
Zips 1442 3D WEB

POREZI
Oporezivanje dohotka fizičkih lica od autorskih i imovinskih prava u Federaciji BiH
Načini oporezivanja i prijavljivanja ostvarenog dohotka od autorskih i imovinskih prava propisani su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, zavisno od vrste obveznika (rezident/nerezident) i vrste ostvarenog dohotka (korištenje, ustupanje i otuđenje) u okviru dvije oblasti oporezivanja dohotka: od drugih samostalnih djelatnosti u smislu člana 12. stava (4) tačke 3. Zakona o porezu na dohodak, od imovine i imovinskih prava, shodno članovima 21. i 32. istog zakona
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
Računovodstvene pogreške
Pogreške se događaju zbog nedostatka informacija prilikom knjiženja poslovne promjene, zbog krive procjene poslovnog događaja, nedovoljne ažurnosti, zbog brojnih drugih razloga koji mogu biti neznanje ili u krajnjem slučaju namjera. Kada se otkriju, bilo da im je uzrok neznanje ili neki drugi, računovodstvene pogreške treba ispraviti kako bi finansijski izvještaji koji se izrađuju iz knjigovodstvenih podataka bila tačni, nepristrasni i pouzdani za vlasnike i ostale korisnike informacija iz finansijskih izvještaja. U skladu sa MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, pogreške mogu nastati u vezi s priznavanjem, mjerenjem, prezentovanjem ili objavljivanjem elemenata finansijskih izvještaja
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

PRIVREDNA DRUŠTVA
Stečajni postupak privrednih društava I – dio
Stečajni postupak je posebna vrsta vanparničnoga postupka koji se provodi radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika i to unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. Grupno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika koje se provodi unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima za rezultat ima prestanak postojanja i brisanje iz sudskog registra stečajnog dužnika kao pravne osobe, osim ako povjerioci stečajnog dužnika ne prihvate reorganizaciju – stečajni plan na kojega stečajni dužnik pristaje ili ne pristaje a sud utvrdi da stečajni dužnik stečajnim planom nije stavljen u teži položaj od onog u kojem bi bio da plana nema, te ako niti jedan povjerilac ne dobiva privrednu korist koja prelazi puni iznos njegovog potraživanja. Novi Zakon o stečaju objavljen je u „Sl. novinama FBiH“, broj 53/21 a stupio je na snagu 15. 7. 2021. godine. Iako je u novom zakonu zadržana struktura i koncept stečajnoga postupka koji je u pravnom sustavu Federacije BiH poznat od 2003. godine, mnogi postupovni instituti i pravila u novom stečajnom zakonu su izmijenjeni, zbog čega će sud, stečajni upravitelji, stranke i drugi sudionici u postupku morati promijeniti dosadašnji način rada i postupanja u pojedinim situacijama
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Carinsko–upravni postupak
Carinjenje uvozne robe obavlja se u postupku u kojom sudjeluju carinska tijela i carinski dužnik ili njegov ovlašteni predstavnik/punomoćenik, a postupak se sastoji u prijavljivanju robe, eventualnom smještaju, njezinoj predaji te carinjenju iste. Carinjenje, odnosno stavljanje robe u slobodan promet se obavlja podnošenjem prijave, provjerom prijave, pregledom i kontrolom robe, određivanjem podrijetla robe, carinske vrijednosti i svrstavanje robe u Carinsku tarifu radi obračuna ukupnih davanja te plaćanjem carine i drugih uvoznih davanja. Podnošenje carinske prijave vrši se na propisanom obrascu i sadrži podatke o uvozniku, podrijetlu robe, količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe kako bi se mogla utvrditi carinska vrijednost i ispravno razvrstala po Carinskoj tarifi. Prijava sadrži i druge podatke za statističku i svaku drugu obradu. U carinsko-upravnom postupku predviđena je primjena i Zakona o upravnom postupku i Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
(Ne)dozvoljeno davanje popusta na usluge tehničkog pregleda vozila
Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila za ugovorne organe ali i davaoce takvih usluga neminovno pred iste postavlja i nekoliko otvorenih pitanja. Analizirajući propise iz oblasti javnih nabavki, saobraćaja i usluga tehničkog pregleda, u radu će se dati sljedeći odgovori: koju vrstu postupka nabavke provesti, na koji način to uraditi, da li provesti e-aukciju, prihvatiti ili ne rezultate provedene e-aukcije, te da li je dopušteno ili ne davanje popusta na cijenu ponude. Sve navedeno će doprinijeti boljem i potpunijem razumijevanju nabavke usluga tehničkog pregleda vozila kroz prizmu javnih nabavki što će na izvjestan način doprinijeti jačanju pravne sigurnosti i ujednačavanju prakse ugovornih organa i postupanja stanica tehničkih pregleda
Piše: mr iur. Mirel MUJKANOVIĆ

RADNI ODNOSI
Naknada materijalne štete pričinjene na radu ili u vezi sa radom
Naknada materijalne štete pričinjene na radu ili u vezi sa radom sve češće je predmet sudskih sporova. Odredbama radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini regulisana su pitanja naknade materijalne štete koju radnik na radu ili u vezi sa radom pričini poslodavcu i trećem licu, kao i pitanje naknade materijalne štete koju radnik na radu ili u vezi sa radom pretrpi od strane poslodavca. Naknada navedene štete regulisana je odredbama radnog zakonodavstva kao „lex specialis“-om, uz supsidijernu primjenu propisa o obligacionim odnosima za ona pitanja koja nisu posebno uređena radnim zakonodavstvom. U radu su obuhvaćeni i opšti pojmovi materijalne štete i njene naknade, u obimu koji је značajan sa radnopravnog aspekta, uz poseban akcenat na oblast naknade materijalne štete od strane radnika i od strane poslodavca
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ 

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Troškovi i dobni limit prekvalifikacije i dokvalifikacije
U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, između ostalog, propisane su odredbe kojima je regulisano ostvarivanje prava osiguranika po osnovu invalidnosti, a time i prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnošću. Tako je propisano da prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnošću osiguraniku obezbjeđuje poslodavac kod koga je radio u vrijeme nastanka invalidnosti. U tom smislu, upotrijebljeni termin „obezbjeđuje poslodavac“, podrazumijeva da troškovi prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika padaju u cijelosti na teret poslodavca kod koga je osiguranik radio u vrijeme nastanka invalidnosti
Piše: mr. sci. Kenan SPAHIĆ

 STVARNO PRAVO
Realni tereti
Prema zakonskom određenju realni teret je ograničeno stvarno pravo na nekretnini koju opterećuje. Prije stupanja na snagu ZSP-a realni tereti u pravnom sistemu Federacije BiH pomenuti su jedino kao jedno od prava koja se upisuju u zemljišne knjige. Novim ZSP ovaj institut regulisan je opširno, što će u velikoj mjeri doprinijeti njegovoj lakšoj primjeni
Piše: Edvin KOKIĆ, sudija Općinskog suda u Zenici

 PARNIČNI POSTUPAK
Procesni i materijalni aspekti odbrane tuženog u parnici
U radu se razmatraju teorijski i praktični problemi od značaja za sudsku praksu i pravnu nauku na kojim se činjenicama može zasnivati tužbeni zahtjev, kada postoji nekonkludentna tužba, kako će postupiti sud kada ocijeni da tužitelj nije iznio dovoljno pravno relevantnih činjenica za usvajanje tužbenog zahtjeva ili da tražena činidba nije dospjela do zaključenja glavne rasprave, kako će postupiti sud kada tuženi ukazuje da je tužitelj pogrešno pravno kvalifikovao činjenice na kojima zasniva tužbeni zahtjev, kako će postupiti sud kada tuženi istakne dva materijalna prigovora koji mogu dovesti do odbijanja tužbenog zahtjeva, da li postoji redoslijed koji veže sud prilikom odlučivanja o osnovanosti više istaknutih procesnih prigovora, kakav značaj ima isticanje prigovora radi prebijanja i kako treba da glasi izreka presude
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

MEDIJACIJA
Isprava koja je Zakonom o postupku medijacije određena kao izvršna isprava u zakonodavstvu i pravnoj praksi u Bosni i Hercegovini
Sporazum o nagodbi u postupku medijacije je nova izvršna isprava u pravnom poretku u Bosni i Hercegovini na osnovu koje sud određen zakonom određuje i provodi izvršenje. On ima svoje prednosti u odnosu na druge izvršne isprave, kao što su izvršna odluka suda i izvršno sudsko poravnanje, kojima prethodi parnica u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, kao i izvršna notarska isprava kojoj prethodi postupak u skladu sa Zakonom o notarima. U zakonodavstvu imamo pravni okvir za sporazum o nagodbi u postupku medijacije, kao novu i modernu izvršnu ispravu, u pravnoj praksi treba biti puno više te nove izvršne isprave, koja ima svoje prednosti u sistemu izvršnih isprava na koje ukazujemo u ovom radu
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Obračun PDV-a u slučaju zadržavanja uplaćenog avansa
Odbitni PDV po osnovu nabavke putničkog vozila za iznajmljivanje
Ispravka odbitka ulaznog poreza iskorištenog za nabavku opreme namijenjene izvozu
Određivanje mjesta oporezivanja pružanja usluge

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Otpis obveza prema dobavljačima i ispravka PDV-a
Interna potrošnja materijala
Obračun i evidentiranje PDV-a za kupovinu licence
Tretman prometa nepokretne imovine i popunjavanje PDV prijave
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
Razvrstavanje pravnih lica i primjena MSFI
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor
Evidentiranje robe u tranzitu
Kriteriji za priznavanje nematerijalne imovine (studijski projekt)
Finansijske i novčane usluge – prodaja udjela

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Evidentiranje nabavke stalnog sredstva putem finansijskog lizinga
– Knjigovodstveno evidentiranje nepovratne novčane pomoći na lokalnoj razini
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
– (Ne)obaveznost dostavljanja polugodišnjih finansijskih i statističkih izvještaja FIA-i
Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

POREZ NA DOHODAK
Izračun prihoda od korištenja službenog vozila u privatne svrhe
Iznajmljivanje privatnog vozila za korištenje u službene svrhe
Isplata naknade za godišnji odmor (regres)
Isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju
(Ne)mogućnost isplate nagrade fizičkim licima za uspjeh na lokalnim sportskim takmičenjima

 POREZI I DOPRINOSI
Obračun poreza i pripadajućih doprinosa na platu zaposlenika u Republici Srpskoj
Obaveze isplatioca naknade za obavljanje povremenog posla – ugovor o djelu

DOPRINOSI
– Nadzor i kontrola uplate doprinosa po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

LOHN POSLOVI
„Preraspodjela“ troškova između matičnog i zavisnog društva
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

FINANSIJE
– (Ne)mogućnost naplate ino potraživanja preko ličnog računa osnivača pravnog lica iz Federacije BiH

NEPOREZNA DAVANJA
– Izvještavanje o izmirenim obavezama po osnovu posebnih vodoprivrednih naknada
Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE
Postupak javne nabavke podijeljen na lotove – dejstvo žalbe
Analiza i ocjena uzoraka u postupku nabavke
Dokazivanje kvalifikacija ponuđača pojedinačnim ugovorima zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Status državnih službenika koji su obrazovanje stekli u sistemu vojnog školstva
(Broj: 03-34-2-706-1/21 od 1. 9. 2021. godine)
Valjanost dokaza o radnom iskustvu državnih službenika
(Broj: 03-34-2-670-1/21od 5. 8. 2021. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
(Ne)mogućnost produženja radnog odnosa nakon sticanja uslova za penziju
Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH 

RADNI ODNOSI
(Ne)mogućnost obustave plaće radniku u korist trećeg lica
Ugovor o radu na određeno vrijeme i povreda na radu – momenat prestanka radnog odnosa (po sili zakona)
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ
Rokovi otkazivanja ugovora o radu u radnom zakonodavstvu Federacije BiH i Republike Srpske
Zloupotreba prava na odsustvo po osnovu „bolovanja“
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ
Izuzeci od obaveze objave javnog oglasa kod prijema u radni odnos
Preraspored radnika na drugo radno mjesto i otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Ostvarenje prava na otpremninu
Specijalizantski staž i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU
Imenovanje povjerenika za zaštitu na radu
Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
Uplata doprinosa za PIO za staž sa uvećanim trajanjem za policijske službenike
(Broj: 04-31/16-2094/21 M.T. od 2. 8. 2021. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Naknada plaće i rente osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnosti
Mr. sci. Kenan SPAHIĆ
(Ne)mogućnost zasnivanja radnog odnosa korisnika prijevremene starosne penzije
Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

JAVNE ISPRAVE
Valjanost ugovora o doživotnom izdržavanju sačinjenog između lica sa dvojnim državljanstvom  

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
(Ne)mogućnost primjene pojedinih odredbi Zakona o građevinskom zemljištu u svijetlu Odluke Ustavnog suda Federacije BiH
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH 

OBLIGACIONO PRAVO
Pobijanje poklona kao dužnikove pravne radnje
Član 280. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 23 0 P 029226 20 Rev od 16. 2. 2021. godine)
Pravo preče kupnje
Član 36. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. list SRBiH“, br. 38/78, 4/89, 29/90 i 22/01 i „Službeni list RBiH“, br. 21/92, 3/93, 17793, 13/94, 18/94 i 33/94) Član 67. st. 1. tč.2 Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 58 0 Ps 140061 18 Rev od 20. 11. 2018. godine, Odlukom Ustavnog suda BiH, AP-1444/19 od 4. 3. 2021. APELACIJA ODBIJENA KAO NEOSNOVANA)
Naknada štete kod odstupanja od odobrenja za građenje

Član 192. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 255561 18 Gž od 24. 2. 2021. godine)

Odgovornost advokata za štetu stranci
Član 749. u vezi sa članovima 16. i 18. Zakona o obligacionim odnosima
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 25 0 P 045762 19 Rev od 22. 4. 2021. godine)

RADNO PRAVO
Nepostojanje namjere i krajnje nepažnje radnika za štetu
Član 89. stav 1. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 331387 19 Gž od 1. 2. 2021. godine)

Pravo na jubilarnu nagradu
Član 46. i 47. navedenog Pravilnika o plaćama i drugim naknadama
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 328420 18 Rsž od 9. 7. 2021. godine)

SLUŽBENIČKO PRAVO
Falsifikovana diploma – nepostojanje obaveze provođenja disciplinskog postupka
Član 70. stav 1. tačka 12. Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 266860 19 Gž 2 od 9. 2. 2021. godine)

Zloupotreba bolovanja
Član 107. stav 1. tačka 21. Zakona o policijskim službenicima TK
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 318860 18 Rsž od 27. 1. 2021. godine) 

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Prestanak isplate prijevremene starosne penzije
Član 8. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 10 0 U 002944 16 Uvp od 17. 10. 2019. godine) 

EKSPROPRIJACIJA
Izgubljena korist kod eksproprijacije
Član 62. Zakona o eksproprijaciji
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 80 0 V 094650 20 Rev od 10. 3. 2021. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
Obnova upravnog postupka – žalba izjavljena nakon pravosnažnosti rješenja kojim je stranka stekla određena prava
Član 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99) (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 015211 16 U od 23. 3. 2018. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 03 0 U 015211 18 Uvp, od 1. 4. 2021. godine)

UPRAVNI SPOR
Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza u tužbi za pokretanje upravnog spora
Član 22. Zakona o upravnim sporovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/05) (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 019885 19 U od 4. 1. 2021. godine) 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top