skip to Main Content

Zips 1450 3dWEB

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Izmjene osnovice za obračun PDV-a nakon izvršenog prometa dobara i usluga
Poreska osnovica prometa dobara i usluga jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako Zakonom nije drugačije propisano. Pravilno utvrđivanje PDV osnovice može biti izazovno, s obzirom na to da se u praksi dokazalo da postoji mnoštvo dilema i spornih situacija vezanih za ovo pitanje. U suštini, osnovica za obračun PDV-a bi trebalo da se sastoji od nabavne vrijednosti (za robu), odnosno cijene koštanja (za proizvode, poluproizvode, usluge i druge učinke) uvećane za prosječnu maržu koju je moguće ostvariti na tržištu za datu djelatnost, između nepovezanih lica. Međutim, prilikom pravilnog određivanja osnovice za obračun PDV-a, u praksi je situacija nešto komplikovanija, jer postoji mnoštvo drugih faktora koje je potrebno uzeti u obzir prilikom određivanja osnovice
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

RAČUNOVODSTVO
MSFI 16 – Najmovi – praktična primjena u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta
Međunarodni standard finansijskog izvještavanja16 – Najmovi propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova za subjekte koji izvještavaju prema MSFI-jevima. Standard definiše jedinstveni model za računovodstvo najmova kod korisnika najma, propisuje obavezu korisnika najma da po svim najmovima iskazuje imovinu i obaveze, osim kod najmova kroz period od 12 mjeseci ili kraće ili predmeta najma male vrijednosti. Glavna novost koju donosi MSFI 16 odnosi se na računovodstveni tretman najmova kod korisnika najma (najmoprimca). Najmoprimci suobavezni priznati imovinu i obaveze u bilansu stanja po svim najmovima (poslovnim i finansijskim). Davatelji najma i dalje će najmove razvrstavati u poslovne (operativne) ili finansijske, pri čemu MSFI 16 uvodi pristup koji se ne razlikuje suštinski od onoga iz ranije važećeg Međunarodnog računovodstvenog standarda 17–Najmovi. U skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/21) koji se primjenjuje od 1. januara 2022. godine najmovi, odnosno imovina sa pravom korištenja knjiži se na grupi 05. Na kontima grupe 05 – Imovina s pravom korištenja iskazuje se dugoročna materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna imovina) čije je priznavanje rezultat primjene MSFI 16, u skladu sa kojim se i vrši vrednovanje
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

Upravljanje potraživanjima od kupaca
Upravljanje potraživanjima od kupaca je kontinuiran proces za koje nije zadužen samo jedan odjel društva. Upravljanje potraživanjima od kupaca je složena aktivnost, u kojoj zajedno učestvuju odjel prodaje i finansija u cilju praćenja kompletnog procesa upravljanja potraživanjima. Prije zaključivanja ugovora sa kupcem potrebno je provesti analizu kreditne sposobnosti kupca i osigurati adekvatne instrumente osiguranja potraživanja kako bi se smanjio rizik da potraživanja neće biti naplaćena u ugovorenom roku. Osnova za donošenje odluka za upravljanje potraživanjima od kupaca je kreditna politika društva. Kvalitetnim upravljanjem potraživanja od kupaca društvo osigurava stabilne finansijske tokove za redovno poslovanje i investiranje u budućnosti. Procjena stepena naplativosti potraživanja od kupaca je bitna, kako bi potraživanja od kupaca u finansijskim izvještajima društva bila prikazana realno, u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim propisima. Na ovaj način finansijski izvještaji društva daju realne informacije o ukupnom finansijskom rezultatu društva
Piše: Amra MAHMUTOVIĆ, MA

Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Nakon početne nabavke i evidentiranja imovine u poslovnim knjigama, povremeno se javlja potreba za popravkom i održavanjem. U praksi najčešće razlikujemo dvije vrste održavanja, tekuće i investicijsko održavanje. Tekuće održavanje podrazumjeva popravke male vrijednosti. Za razliku od tekućeg održavanja, investicijsko održavanje predstavlja periodično ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, s kojim se održava postojeći kapacitet i kvalitet. Troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
Zaštita starih tradicionalnih zanata
Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a na osnovu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH, Vlada FBiH je donijela Uredbu kojom se uređuje popis tradicionalnih i starih zanata, kao i uslovi za njihovo obavljanje. Navedeni propis objavljen je u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 28/22 od 13. 4. 2022. godine. Popis tradicionalnih i starih zanata po vrstama usklađen je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, porez na dohodak može utvrđivati i plaćati u paušalnom iznosu
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE
Profesionalni propust kao osnov isključenja u postupcima javnih nabavki
Težak profesionalni propust postupanje je ponuđača koje ga čini nepouzdanim ugovornom organu za sklapanje ugovora jer je poslovao protivno odgovarajućim propisima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavki. Također, profesionalni propust ponuđača moguće je i kod samog izvršenja ugovora u vidu nedostataka u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koje su dovele do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje ugovorni organ na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. Težak profesionalni propust kao jedan od razloga isključenja predstavlja izuzetak jer pred ugovorni organ stavlja zahtjev dokazivanja postojanja profesionalnog propusta na bilo koji način. Dakle, teret dokazivanja ne leži na ponuđaču, niti ponuđač u postupku javne nabavke za to treba dostavljati bilo kakav dokaz, već je teret dokazivanja na ugovornom organu. Da bi se tematika bolje shvatila, autori u tekstu navode konkretne primjere, praksu Suda Bosne i Hercegovine, te rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske
Pišu: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ
Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

PARNIČNI POSTUPAK
Zahtjev za nadoknadu troškova parničnog postupka
Predmet rada je zahtjev za nadoknadu troškova parničnog postupka, i to samo njegove opšte karakteristike, s obzirom na to da kod pojedinih procesnih radnji ima drugačija obilježja. Kod zahtjeva za nadoknadu troškova postupka potrebno je krenuti od toga da se ne radi o tužbenom zahtjevu, već o posebnom zahtjevu na kojeg se ne primjenjuju odredbe parničnog postupka koje se odnose na tužbeni zahtjev. Najvažnije karakteristike ovog zahtjeva, za stranke i sud, su potreba da bude određen od stranaka, do kada se može podnijeti i na koji način će sud o njemu odlučiti
Piše: doc. dr. sci. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

UPRAVNI POSTUPAK
Privremeni zastupnik u upravnom postupku
Postavljanje privremenog zastupnika je posebna mjera u upravnom postupku, kojom se otklanjaju procesne smetnje za vođenje upravnog postupka i omogućava pravilno zastupanje stranke i adekvatno zastupanje njenih interesa u upravnom postupku. Ova mjera ima svoje utemeljenje u načelima ekonomičnosti i efikasnosti upravnog postupka. Imenovanje privremenog zastupnika, u zakonom propisanim slučajevima, je od presudne važnosti za zaštitu prava i interesa stranke, te za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja
Pišu: Selma STOJANOVIĆ & Emir MEHMEDOVIĆ

Zakonske mogućnosti i pravne posljedice ukidanja i mijenjanja pravnosnažnog rješenja
Prije upućivanja na zakonske mogućnosti za ukidanje i mijenjanje pravnosnažnog rješenja potrebno je ukazati na institut pravnosnažnosti, a to je rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor, a kojim je stranka stekla određeno pravo odnosno kojim su stranci određene neke obaveze
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

ISKUSTVA DRUGIH
Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
Autor u ovom radu obrađuje problematiku u svezi provedbe postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija što obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost radi obavljanja određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi prema odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 82/15, 70/19 i 47/20)
Piše: Alan VAJDA, mag. iur

ZAŠTITA NA RADU
Organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca
Poslodavac je u skladu Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 79/20), odgovoran za provođenje mjera zaštite na radu. Organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca zavisi od tehničko-tehnološkog procesa rada, broja radnika, broja lokacija odvojenih radnih jedinica, te od opasnosti i rizika po zdravlje radnika. S tim u vezi, u praksi će se razlikovati način provođenja mjera zaštite na radu kod poslodavaca sa većim brojem radnika, kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom i dr., u odnosu na poslodavce koji imaju manji broj radnika, te kod kojih radni procesi ne uzrokuju rizike i opasnosti visokog stepena, iz razloga što poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom mora imati najmanje jednog zaposlenog radnika za zaštitu na radu, koji ima zakonom utvrđene obaveze iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Dakle, za određivanje načina provođenja mjera zaštite na radu kod poslodavca, pored objektivnih parametara koji se odnose na broj radnika i broj odvojenih radnih lokacija, od presudne važnosti će biti i postupak procjene rizika na osnovu kojeg će se određivati stepen rizika na svakom radnom mjestu, odnosno mjestu rada, koji će uvjetovati i potrebne mjere zaštite na radu, te način njihovog provođenja
Piše: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik 

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Osvrt na Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Prema mišljenju predlagača izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uvažavanje Zahtjeva za ocjenu ustavnosti, te donošenje privremene mjere imalo bi značajne negativne posljedice po sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, te bi dovelo do zloupotreba instituta invalidske penzije i do povećanja njihovog udjela u penzijskom sistemu u Federaciji BiH. Također, mišljenje predlagača je da su Zahtjev i privremena mjera u potpunosti kontradiktorni principima na kojima se zasniva i funkcioniše sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH. Konačan stav će dati Ustavni sud Federacije BiH
Piše: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

 PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

– PDV- e tretman periodičnih i djelimičnih usluga

– PDV-e tretman povratne ambalaže

– Usluge davanja na korištenje oglasnog prostora bez naknade

– Prenos prava svojine osnovnih sredstava (opreme) u svrhu izmirenja duga

– Prenos dijela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva

– Osnovica za obračun PDV-a kod uvoza kartice sa licencom za pristup softveru

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc. 

– Uvjeti za registraciju i upis freelancera u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

– Prefakturisanje režijskih troškova zakupodavca prema zakupoprimcu

– Oporezivanje prometa turističkih usluga

– PDV obaveza po osnovu primljenog avansa

– Odbitni PDV za nabavku vozila koja će se prodati inostranom kupcu

– Odustajanje od gradnje i prodaja uređenog zemljišta

– (Ne)mogućnost primjene posebne šeme u građevinarstvu

Dejan RAKIĆ, advokat

– Nabavka građevinskog materijala od strane investitora i odbitni PDV

– e – Evidencija usluga povezanih sa izvozom

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

DOPRINOSI

– Najniža osnovica za obračun doprinosa

– Otpis potraživanja iz radnog odnosa – obračun doprinosa

PLAĆE I NAKNADE

– Obaveze poslodavca po osnovu naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

POREZ NA DOHODAK

– Izvještavanje o uplaćenim naknadama članovima nadzornog odbora

– Porezni gubitak kod utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti

– Prodaja udjela nerezidentnog fizičkog lica iz Turske

POREZ NA DOBIT

– Oporezivanje autorskih naknada za usluge pružene preko online platformi

DEVIZNO POSLOVANJE

 – Devizno poslovanje između rezidenta i nerezidenta pri izvozu i uvozu

KOMUNALNE TAKSE

– Komunalne naknade za predstavništva

– Uslovi za oslobađanje od plaćanja takse na istaknutu firmu

– Obaveze javnih ustanova i predstavništava po osnovu plaćanja komunalne takse u Kantonu Sarajevo

– Povrat više uplaćenih sredstava – umanjenje taksene obaveze za budući(e) period(e)

– Komunalna taksa po osnovu isticanja objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

– (Ne)obaveznost dostavljanja izvještaja o gotovinskim tokovima FIA-i

– Knjigovodstveno evidentiranje obustave plaće

– Evidentiranje odobrenih rabata iz ranijeg perioda

– Troškovi reprezentacije i drugi troškovi

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

– Primjena MSFI 16 (ugovor o najmu na neodređeno vrijeme)

– Knjigovodstveno evidentiranje obaveza po osnovu najma

Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

– Prodaja stalne materijalne imovine

– Organizacija i funkcioniranje sistema računovodstva

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

– Uslovi za obavljanje obrta u osnovnom zanimanju

– Obavljanje obrta u vidu dopunskog zanimanja penzionera

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNE NABAVKE

– Dijeljenje (cijepanje) predmeta nabavke

Uvjeti za poništenje postupka nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

RADNI ODNOSI

– Osnovice za obračun minulog rada i naknade plate za vrijeme godišnjeg odmora

– Ostvarivanje prava na isplatu naknade za godišnji odmor (regresa)

– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

– Zaštita plate – zabrana destimulacije

– Isplata naknade u slučaju povrede na radu člana uže porodice radnika

– Privremeni preraspored radnika na drugo radno mjesto

– Nastavak radnog odnosa nakon sticanja uslova za penzionisanje

– Trajanje otkaznog roka

 Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

ZAŠTITA NA RADU

– (Ne)mogućnost donošenja internog akta o zaštiti na radu na osnovu ranije pribavljene procjene rizika

– Imenovanje komisije za izbor povjerenika za zaštitu na radu

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

JAVNA PREDUZEĆA

– Izrada provedbenih propisa i općih akata u javnim preduzećima

INSPEKCIJSKI NADZOR

– Ovlaštenje inspektora da vrši nadzor u više oblasti

UPRAVNI POSTUPAK

– Donošenje rješenja uz prethodno pribavljanje mišljenja drugog organa

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 – Uvjeti za prijevremenu starosnu penziju

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

STVARNO PRAVO

(Ne)mogućnost primjene načela povjerenja u zemljišne knjige

Član 84. Zakona o premjeru i katastru, Član 56. Zakona o stvarnim pravima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 242309 20 Rev od 9. 11. 2021. godine)

Tužbeni zahtjev za zaštitu od smetanja posjeda

Član 331. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 286756 18 Gž od 12. 10. 2021. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Vezanost ponudioca za ponudu

Član 36. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 P 048860 20 Rev od 27. 1. 2022. godine)

Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja

Član 262. Zakona o obligacionim odnosima, Član 81. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 43 0 Mal 189289 22 Gž od 18. 1. 2022. godine)

Zakonska zatezna kamata nakon plaćanja glavnog duga

Član 279. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 57 0 Ps 092944 21 Rev od 19. 11. 2021. godine)

Odgovornost škole za sigurnost učenika

Član 167. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 279518 18 Gž od 17. 11. 2021. godine)  

DRŽAVNI SLUŽBENICI

Zastara vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 038926 20 U od 9. 9. 2021. godine)

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA,direktor Agencije za državnu službu BiH

PARNIČNI POSTUPAK

Preinaka tužbe i njen uticaj na blagovremenost tužbe kod smetanja posjeda

Član 56. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 302545 18 Gž od 16. 11. 2021. godine)

Sudske mjere osiguranja novčanog potraživanja

Član 271. i 272. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 41 0 P 088491 21 Mož od 28. 7. 2021. godine)

STEČAJNI POSTUPAK

Izlučenje pokretne stvari (silosa)

Član 109. Zakona o stvarnim pravima, Član 41. Zakona o stečajnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 61 0 Ps 011823 21 Rev od 28. 9. 2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top