skip to Main Content

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike – poslodavce  da su dužni Poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023 Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak.

Ispravnost popunjenog obrasca MIP-1023 porezni obveznici-poslodavci mogu provjeriti prilikom popunjavanja istog. Naime, prilikom podnošenja obrasca MIP-1023 porezni obveznici dobiju listu validacija-kontrola o ispravnosti formata ili podataka, tako da se utvrđene nepravilnosti mogu odmah ispraviti. Samo ispravno popunjen obrazac može proći sistem kontrole Porezne uprave Federacije BiH nakon čega se može poslati nadležnim fondovima putem kojih zaposlenici ostvaruju prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Podsjećamo porezne obveznike da u svakom trenutku mogu elektronski pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj poreznoj kartici i tako provjeriti sva zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. Pristup poreznoj kartici i provjeri da li su prijave evidentirane u Poreznoj upravi i plaćeni porezi i doprinosi mogu se izvršiti na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7

Pozivamo sve porezne obveznike da koriste ovu uslugu i da nakon podnošenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere da li su zaduženje i uplata evidentirani na poreznoj kartici u Poreznoj upravi. Korištenjem ove usluge bit ćete sigurni da su vaša zaduženja i uplate tačne, a time ćete racionalizirati svoje poslovanje, ubrzati komunikaciju s Poreznom upravom i omogućiti brže dobivanje uvjerenja o plaćenim obavezama.

U slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na poreznoj kartici, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda u knjigovodstvu, porezni obveznici mogu kontaktirati nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusaglašena stanja.

Porezna uprava poziva porezne obveznike da najkasnije do 31.10.2022. godine izvrše provjere ispravnosti obrasca MIP-1023 i podnesu prijave poreza na dohodak i doprinosa koje nisu blagovremeno podnijeli i plate javne prihode zaključno sa septembrom 2022. godine i time izbjegnu sankcije propisane Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i drugim poreznim zakonima.

Napominjemo porezne obveznike da plaća za protekli mjesec dospijeva u tekućem mjesecu, a obračunati doprinosi dospijevaju za plaćanje najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Ističemo, da ako porezni obveznik sam ne podnese porezne prijave u zakonom propisanim rokovima, Porezna uprava, shodno članu 21. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, ima ovlaštenje da podnese poreznu prijavu u ime poreznog obveznika.  Za svaku poreznu prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika, Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Podsjećamo porezne obveznike na rokove za podnošenje mjesečnih prijava poreza na dohodak i doprinosa, kao i na novčane kazne za njihovo nepodnošenje na propisani način:

1.Obrasci specifikacije o uplati doprinosa i poreza na dohodak:

a) Obrazac 2001 i 2001-A – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica – najkasnije narednog dana od dana isplate plaće i primanja;

b) Obrazac 2002 i 2002-A – Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika – istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa;

Kazna za nepodnošenje specifikacija u propisanom roku iznosi od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM;

2.Obrazac MIP-1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti – do 15. u mjesecu za protekli mjesec;

Kazne za nepodnošenje obrasca MIP-1023 su od 200,00 KM za svaki taj propust, maksimalno do 50.000,00 KM.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa (E-usluge/servisi) Porezne uprave Federacije BiH. Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI” (http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Porezna uprava Federacije BiH

Back To Top