skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj 110. hitnoj sjednici u Sarajevu, razmatrati Predacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju. Jedna od novina je i da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu s propisima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao i zastupati više društava za osiguranje istodobno u istim vrstama osiguranja, na temelju pisane suglasnosti zastupanih društava za osiguranje.

Pred članovima Federalne vlade je i Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim zakonom obuhvaćeno je ukupno 15 prava koja imaju demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica.

Danas će se Vlada izjasniti o prijedlozima tri odluke koje se odnose na isplatu verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za 2018. godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.

Na današnjoj sjednici će, prije slanja Parlamentu FBiH, biti razmatran izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2017. godinu.

Prema statističkim pokazateljima, u 2017. godini je sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH zaposleno 98.877 osoba, dok se na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavilo 75.911 osoba. Ovo je navedeno u izvještaju o radu Federanog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, o kojem će se izjasniti Federalna vlada.

Vlada FBiH će biti upoznata sa informacijom  o utrošku sredstava  u 2017.  godini  kojima  su finansirani projekati uključeni u Program javnih investicija (PJI) FBiH 2017.-2019. godina. U PJI FBiH je za ovaj period uključeno 80 projekta ukupne vrijednosti 12.909,25 miliona KM, od čega 40 kandidovanih (9.135,19 miliona KM) i 40 čija je provedba u toku (3.774,06 miliona KM).

 

Back To Top