skip to Main Content

Savez općina i gradova Federacije BiH u suradnji sa SEVOI GRUPOM, za predstavnike općina i gradova Federacije BiH  organizira seminar o temi: “Finansijsko upravljanje i kontrola-FUK” i “Uspostava revizije u općinama i gradovima”. Seminar će biti održan 16. aprila u Sarajevu.

Cilj seminara je pomoći svim rukovoditeljima i zaposlenicima u boljem razumijevanju ciljeva i načina funkcioniranja sistema financijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao i njihove uloge i odgovornosti za uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj ovog sistema uz prezentaciju programskog rješenja za uspostavu istog.

Polaznici seminara bit će upoznati sa uspostavom interne revizije u općinama/gradovima koji ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije kao i sa načinom revidiranja općina/gradova koji ne ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije.

Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 38/16) uređuje financijsko upravljanje i kontrolu i propisuje zajedničke okvirne principe i standarde za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.

Pravilnik o provođenju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/17) uređuje odgovornosti i postupke za uspostavu, provođenje, razvoj i koordinaciju financijskog upravljanja i kontrole, izvještavanje o financijskom upravljanju i kontroli, ocjena adekvatnosti i efektivnosti sistema FUK u organizacijama u javnom sektoru u Federaciji, te vođenje i održavanje registra osoblja uključenog u FUK.

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, donesen na osnovu člana 44. stava 6. Zakona o budžetima Federacije BiH definirao je rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 15.3. tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Kaznene odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti shodno čl. 102 Zakona o budžetima u FBiH i Izmjenama i dopunama zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 91/15) su za odgovorne osobe (čelnike institucija) propisane kao novčane kazne 3.000 – 20.000 KM.

 

 

 

 

 

Back To Top