skip to Main Content

 

Federalna vlada donijela je Odluku koja uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza FBiH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje.

Radi izmirenja tih obveza Federacija BiH će emitirati obveznice u iznosu od 18.765.388 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjeritelja.

Obveznica je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskom sustavu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imatelju daje pravo naplate glavnice i kamata.

Obveznice su dugoročne i s kamatnim prinosom, neograničeno prenosive, u nematerijaliziranom obliku, a nominalna vrijednost jedne iznosi jednu konvertibilnu marku.

Osma emisija će biti emitirana u tri serije. Datum osme emisije je 31.3.2016. godine, a rok dospijeća 42 mjeseca od dana emisije. Kamatna stopa je fiksna od 2,5 posto godišnje, a računa se na ostatak glavnice.

Kamatu, odnosno glavnicu, Federalno ministarstvo financija isplaćuje na dan dospijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća. U slučaju neplaćanja kamate, odnosno glavnice u roku dužem od 30 dana, Ministarstvo će platiti zakonsku zateznu kamatu.

Vlada je danas donijela i odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisija obveznica i trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu.

Odluke se odnose na emisiju obveznica do 40.000.000 KM i rokom dospijeća od pet godina, zatim emisije trezorskih zapisa u iznosu 30.000.000 KM i dokom dospijeća od 91 dana, odnosno u nominalnom iznosu do 90.000.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.

Javni poziv za sudjelovanje u emisijama obveznica i trezorskih zapisa bit će objavljeni na internet stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcija.

 

Back To Top