skip to Main Content
99 Sjednica VMBiH 18 04 17 002

 

USVOJENA POLITIKA O SARADNJI S ISELJENIŠTVOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Politike o saradnji s iseljeništvom kojom će se ojačati institucionalne veze s iseljeništvom radi ostvarivanja njihovih prava i interesa te uključivanja u razvoj BiH.

Donošenjem Politike će biti stvorene pretpostavke za uređenje odnosa između BiH i njenog iseljeništva, što je iznimno važno jer u  iseljeništvu živi oko 1,7 miliona osoba rođenih u BiH, a procjene su da s drugom i trećom generacijom ukupan broj iseljenika prelazi dva miliona.

Stvaranje boljeg ambijenta za saradnju s bh. dijasporom planirano je provođenjem tri glavna strateška cilja koji se odnose na razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljenika u razvoju BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zakonski je nadležno za predlaganje i  provođenje Politike o saradnji sa iseljeništvom, a u realizaciji aktivnosti, neophodnih za sistemsko i kvalitetno unapređenje saradnje s iseljenicima, aktivno će učestvovati institucije sa svih nivoa vlasti u skladu sa svojim nadležnostima.

 

BiH I KINA UNAPREĐUJU SARADNJU U OBLASTI VETERINARSTVA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti veterinarstva, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Cilj ovoga ugovora je olakšati promet životinja i proizvoda životinjskog porijekla, pri čemu se istovremeno onemogućava unošenje zaraznih bolesti i po zdravlje ljudi štetnih proizvoda životinjskog porijekla.

U skladu s ovim ugovorom bit će odobren uvoz i provoz živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla uz ispunjavanje i izvršavanje svih relevantnih, važećih i obaveznih veterinarsko-zdravstvenih uvjeta zemlje uvoznice/provoznice, što podrazumijeva posjedovanje dozvole koju izdaje nadležno državno tijelo. Ove pošiljke mora pratiti veterinarski zdravstveni certifikat.

 

FINALIZACIJA AKTIVNOSTI OKO ODGOVORA NA UPITNIK ZA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o koordinaciji pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za politički i ekonomski kriterij za nivo Bosne i Hercegovine.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da koordinira rad državnih institucija uključenih u pripremu odgovora na pitanja iz političkih kriterija, a Direkcija za ekonomsko planiranje za koordiniranje rada institucija na državnom nivou u pripremi odgovora na pitanja iz ekonomskih kriterija.

Institucije BiH su pripremile odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, a njihove odgovore će u konačnici tehnički finalizirati tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija, odnosno 33 radne grupe za evropske integracije uspostavljene Odlukom. Ova odluka ne predviđa uspostavljanje tijela u sistemu koordinacije za političke i ekonomske kriterije.

 

OSTVAREN NAPREDAK U SISTEMSKOM PRISTUPU UVOĐENJA PRINCIPA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Agencije za ravnopravnost spolova BiH,  o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 1. 8. 2015. – 1. 8. 2016. godine.

Prema izvještaju, evidentan je napredak u sistemskom pristupu uvođenja principa ravnopravnosti spolova u djelokrugu nadležnih institucija te aktivnosti u ovom pravcu treba nastaviti. U ovom periodu uspostavljene su osnovne baze podataka razvrstane po spolu  koje se redovno ažuriraju u institucijama BiH, a značajno je porastao broj inicijativa iz nadležnih institucija da se zakoni, pozakonski akti, strategije, politike i programi usklađuju sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Nastavlje se trend blagog povećanja zastupljenosti žena u Ministarstvu odbrane koji je iznosio 38 posto, a u Oružanim snagama 6,8 posto. Istovremeno je u  Ministarstvu odbrane značajno povećan procenat žena  u mirovnim misijama s ranijih 3,5 posto na 6,7 posto.

U ukupnom broju zaposlenih u institucijama sektora sigurnosti i agencijama žene čine oko 50,5 posto. Procenat žena u policijskim mirovnim misijama u odnosu na raniji izvještaj povećan je za oko 6 posto, i sada iznosi 30 posto.

Vijeće ministara BiH zadužilo je institucije BiH da nastave s provedbom preporuka iz ovog izvještaja.

 

KUPOVINOM OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ OSA-e OSTVARUJU SE GODIŠNJE UŠTEDE VEĆE OD 262 HILJADE KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o kupovini objekta za smještaj institucije Bosne i Hercegovine u Mostaru, vrijednog 3.750.000,00 KM.

Riječ je o objektu površine 1.373,02 kvadratnih metara u ulici Blajburških žrtava, za smještaj Terenskog ureda Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u Mostaru.

Trajnim smještajem zaposlenih iz Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u novokupljeni objekat na godišnjem nivou ostvarit će se uštede veće od 262 hiljade KM, koliko se do sada izdvajalo za zakup prostora za njihov smještaj.

Donošenju odluke prethodilo je usvajanje Izvještaja Komisije za provođenje postupka kupovine/nabavke objekta za smještaj institucije Bosne i Hercegovine u Mostaru.

 

RAZMOTRENE IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA BiH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine  o kojem će se izjašnjavati  nakon što se pribavi mišljenje Ministarstva pravde FBiH jer je prethodno dostavljeno mišljenje Ministarstva pravde Republike Srpske. U Prijedlog zakona potrebno je ugraditi i sugestije sa sjednice.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH je odgodilo razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju, radi konsultacija s članovima Predsjedništva BiH koje je ovlašteno za davanje pomilovanja.

Back To Top